PROČ SPOLUPRACOVAT S ENVIRONMENTÁLNÍM PORADCEM

ANEB BUDOUCNOST, VÝHODY A TRENDY ENVIRONMENTÁLNÍHO PORADENSTVÍ


Environmentální poradenství (dále i EP) je soubor služeb, které pomáhají občanům i specifickým cílovým skupinám při řešení konkrétních otázek a životních situací souvisejících s životním prostředím. EP je založeno na přímé komunikaci s klientem a na nabídce objektivních expertních rad, které pomohou při řešení klientova dotazu či situace.

 

Environmentální poradenství je odborná činnost spočívající v poskytování expertních konzultací (rad), posudků, pomoci s přípravou a vedením konkrétních projektů, řízení procesů, poskytování primárních informací a také činností směřujících ke zprostředkování specifických služeb. EP využívá výsledků vědy a výzkumu a zprostředkovává relevantní odborná data.

 

Kvalifikované environmentální poradenské služby jsou zajišťovány na národní, regionální i místní úrovni. Vykonává zprostředkující roli mezi občanem a veřejnou správou tím, že vycházejí ze znalosti legislativy, státních, regionálních i lokálních environmentálních koncepcí a rozvojových programů. Usnadňují tak veřejnosti i specifickým cílovým skupinám orientaci v ochraně životního prostředí, v dodržování legislativy, využívání ekonomických i dobrovolných nástrojů a v požadavcích na udržitelnou výrobu a spotřebu. Hlavním efektem poradenství jsou tak přímé změny chování ve prospěch environmentálně příznivějších řešení.

 

Základní cílové skupiny environmentálního poradenství jsou:

-                                                                                        veřejnost a zájmová sdružení občanů,

-                                                                                        veřejná správa,

-                                                                                        podnikatelský sektor včetně zemědělství,

-                                                                                        nestátní neziskový sektor.

 

Základní požadavky na kvalifikaci environmentálního poradce jsou:

-                odpovídající vzdělání, profesní znalosti, dovednosti a zkušenosti,

-                trvalé profesní vzdělávání,

-                profesionalita,

-                objektivita, nestrannost,

-                komunikační dovednost (včetně facilitace procesů, mediace, řízení/řešení konfliktů).

 

Systémové poradenství je jednou ze základních metod environmentálního poradenství, které je postaveno na dlouhodobém a komplexním procesu vzájemné spolupráce mezi poradcem a klientem, a to od prvního předložení dotazu až po nalezení optimálního řešení.

 

Mezi základní metody práce systémového poradenství patří:

 

-                zprostředkování/delegování - ukáže správný způsob, jak najít pomoc tím, že odkáže na jiné odborníky nebo organizace,

-                poskytování specifických informací - přes osobní kontakt, telefon, e-mail, internetové stránky, stejně jako prostřednictvím tištěných materiálů, letáků, brožur, seminářů, kurzů atd.,

-                odborný posudek, analýza, hodnocení - analýza a hodnocení problémů klienta a doporučení environmentálně vhodných/udržitelných řešení,

-                odborné a procesní poradenství - systém poradce je napojen na systém klienta, odborník navrhuje a řídí procesy a napomáhá jejich zavedení do systému klienta,

-                management na dobu určitou - jediný případ, kdy environmentální poradce přebírá na určitou dobu zodpovědnost za řešení problému.

 

Výběr vhodného typu poradenské služby a propojování jednotlivých typů služeb podle potřeb klienta vytváří přidanou hodnotu environmentálního poradenství a odlišuje jej tak od běžných osvětových a informačních služeb.

 

Dosud bylo toto poradenství chápáno jako součást environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, jeho postupný rozvoj jej však etabluje jako samostatný nástroj politiky životního prostředí, který přispívá k naplňování stanovených cílů. Je založen na efektivním poskytování určitých služeb a současně na iniciativě a vstřícnosti zájemců o tyto služby.

 

Touto formou je dosahováno stanovených záměrů či cílů efektivněji a levněji než například aplikací nástrojů regulativních (administrativních) či ekonomických, které vyvolávají obvykle významné ekonomické dopady či finanční nároky. Environmentální poradenství také plní nezastupitelnou roli v oblastech, kde není možné nebo efektivní aplikovat jiné nástroje.

 

Další podrobnosti viz Rozvojový program environmentálního poradenství v České republice pro období 2008 – 2013 na webu MŽP ČR.

 

 


Podle Koncepce environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Středočeského kraje se vyskytují tyto:

nedostatky v EVVO v podnicích Středočeského kraje:

 

·         Nedostatečná koordinace jednotlivých činností charakteru environmentální výchovy a vzdělávání směřující k podnikům.

·         Nedostatečná povědomost mezi podnikateli o systémech řízení životního prostředí.

·         Motivace podniků je často závislá pouze na osobním přístupu vrcholového managementu firem.

·         Převažuje přístup, kdy záležitosti ŽP podniky vyčleňují do kompetence samostatných pracovníků nebo oddělení. Ostatní zaměstnanci podniku pak zůstávají více či méně izolováni jak od informací, tak od činností souvisejících s vlivy na životní prostředí.

·         Některé firmy se otázkám ochrany životního prostředí nevěnují z nedbalosti nebo úmyslně.

·         Nevědomost a nevzdělanost personálu některých firem. Zaměstnanci často ani nevědí, že svým chováním poškozují životní prostředí.

·         Nevhodné chování podniků působících v ochraně životního prostředí vede v některých případech ke zničení dlouhodobého působení na environmentální povědomí občanů.

·         Nedostatky v komunikaci, v toku informací od podniků k občanům.

·         Firmy nemají pozitivní zkušenost s otevřeností vůči veřejnosti, někdy naopak mají špatné zkušenosti s různými organizacemi, které přistupují ke komunikaci již a priori konfliktním způsobem.