OCHRANA VODY

 

                Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění a jeho prováděcí předpisy

ü  Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění a jeho prováděcí předpisy

ü  Směrnice EP a Rady 2008/105/ES o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky

ü  Směrnice EP a Rady 2000/60/ES, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky

 

 


 

·         zpracování koncepce nakládání s vodami (dokumentovaný postup)

·         zajištění školení zaměstnanců o nakládání s vodami

·         zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do Integrovaného registru znečištění)

·         poradenská činnost včetně stanovení návrhů řešení při nakládání s vodami

·         zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s vodami, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání, zajištění všech souhlasů a rozhodnutí dle platné legislativy

·         podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·         výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ochrany vod, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

·         zpracování provozních a manipulačních řádů a provozních deníků vodohospodářských zařízení

·         poradenství pro uživatele látek závadných vodám (kontrolní systémy, vedení záznamů o závadných látkách apod.)

·         zpracování havarijních plánů pro uživatele látek závadných vodám

·         zpracování žádostí o vydání všech potřebných souhlasů a vyjádření vodohospodářského úřadu:

o    Žádost o povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo o jeho změnu

o    Žádost o stavební povolení k vodním dílům

o    Žádost o stavební povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých občanů (domácností)

o    Žádost o povolení k užívání vodních děl

o    Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo o jeho změnu

o    Žádost o udělení souhlasu

o    Žádost o vyjádření

o    Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla, stavební úpravy (§ 104 odst. 2 písm. n) stavebního zákona)

·         spolupráce při řešení zneškodnění odpadních vod (například zabezpečení odvozu odpadních vod ke zneškodnění)

·         zabezpečení odběrů odpadní vody před vypouštěním do vodoteče včetně laboratorních rozborů

·         vypracování podkladů pro poptávkové řízení na dodavatele služeb v měření odpadních vod včetně vyhodnocení nabídek a následná přítomnost při odběru vzorků vypouštěných vod, kontrola standardu provozu

·         vyhodnocení protokolu odběrů vod

·         poradenství pro provozovatele neutralizačních stanic (nakládání s odpadními vodami a s odpady)

·         vedení evidence rozborů odpadních vod

·         vedení evidence množství a kvality odebíraných povrchových, podzemních vod, vypouštěných odpadních vod (pro účely vodní bilance) a každoroční podání přes ISPOP do 31. ledna

·         vypracování poplatkového hlášení a přiznání za zdroje znečišťování vod, a za odběry podzemních a povrchových vod a každoroční podání přes ISPOP do 15. října a do 15. února

·         vedení a ohlašování evidence údajů předávaných znečišťovatelem vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu

·         poradenství v oblasti péče o studně a jiné zdroje podzemních vod

·         poradenství v oblasti realizace opatření pro individuální čištění nebo zneškodňování průmyslových odpadních vod v souladu s nejlepšími dostupnými technologiemi

·         poradenství při likvidaci a zneškodňování havárií závadných látek vodám (zajištění odborné firmy, jednání s orgány státní správy, vypracování zpráv apod.)