Školení pro účastníky přepravy nebezpečných věcí po silnici
Podle kapitol 1.3 a 8.2.3. ADR

Obsah školení

 1. Všeobecné bezpečnostní školení
  Účastníci jsou seznámeni se všeobecnými ustanoveními předpisů o přepravě nebezpečných věcí podle všech platných zvláštních právních předpisů (zákon č. 111/1994 Sb. silniční, zákon č. 541/2020 Sb. o odpadech, Vyhláška č. 522/2006 Sb. o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě atd.) a dále:
  • Základní povinnosti účastníků přepravy z hlediska bezpečnosti
  • Manipulace s nebezpečnými věcmi (upevňování nebezpečných věcí na vozidle)
  • Přepravní doklady
  • Požadavky na dopravní jednotky při přepravě nebezpečných věcí (výbava, označování, technické požadavky ad.)
  • Požadavky na značení kusů
  • Kontroly a další podpůrná opatření
  • Vynětí z platnosti
  • Postupy pro případy havárií
  • Používání a značení obalů pro nebezpečné věci
  • Specifická doporučení pro nakládání s některými nebezpečnými věcmi (Infekční látky třídy 6.2)
 2. Specifické školení
  Personál musí být vyškolen přiměřeně ke svým povinnostem a odpovědnostem o ustanoveních předpisů týkajících se dopravy nebezpečných věcí.
 3. Bezpečnostní školení
  Personál musí být proškolen o rizikách a nebezpečích, které představují nebezpečné věci, přiměřeně stupni rizika zranění při přepravě těchto věcí, včetně jejich nakládky a vykládky. Školení musí být provedeno tak, aby se personál seznámil s bezpečnou manipulací a nouzovými postupy.

Účel školení:

Osoby, které jsou zaměstnanci účastníků přepravy nebezpečných věcí uvedených v kapitole 1.4 a jejichž pracovní povinnosti se týkají přepravy nebezpečných věcí, musí být vyškoleny o předpisech pro dopravu takových věcí podle své odpovědnosti a pracovní náplně. Před převzetím odpovědností musí být zaměstnanci vyškoleni podle 1.3.2 a činnosti, pro které, dosud neabsolvovali vyžadované školení, smějí vykonávat pouze pod přímým dohledem vyškolené osoby. Školení se musí zaměřit také na specifická ustanovení vztahující se na bezpečnost při přepravě nebezpečných věcí, uvedená v kapitole 1.10.

Platnost školení:

Platnost školení je maximálně dva roky, v souladu s termíny novelizace Dohody ADR každé dva liché roky.
Záznamy o školeních absolvovaných podle této kapitoly musí být uchovávány zaměstnavatelem a musí být na požádání k dispozici zaměstnanci nebo příslušnému orgánu. Záznamy musí být zaměstnavatelem uchovávány po dobu stanovenou příslušným orgánem.
Záznamy o školeních musí být zkontrolovány při nástupu do nového zaměstnání.
Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA