ELEKTRONICKÉ PRODUKTY PRO PODNIKY v oblasti platné LEGISLATIVY EU a ČR

 

OBJEDNÁVKOVÝ LIST

 


REGISTR PRÁVNÍCH A JINÝCH POVINNOSTÍ PODNIKU

 

 

·         úvodní audit podniku z hlediska platné legislativy ČR a EU, a jiných požadavků je ZDARMA

 

·         registr je kompletní ucelený přehledný souhrn všech konkrétních požadavků a povinností pro podnik vyplývající z platné legislativy ČR a EU u všech složek životního prostředí a souvisejících oblastí (BOZP, PO, IZS apod.) přesně "ušitý" na míru každému podniku

 

·         registr je přehledná tabulka (v programu Excel) s vysvětlivkami, přehlednou legendou a mnoha hypertextovými odkazy, která obsahuje v jednotlivých listech konkrétní povinnosti vyplývající z platné legislativy ČR a EU

 

·         jednotlivé oblasti jsou dále v tabulce členěny podle více podrobných oblastí (jeden řádek vždy obsahuje konkrétní číslo § právního předpisu, konkrétní povinnost, z toho vyplývající příp. dokument (datum nabytí právní moci, platnost, kým je vydán aj.), příp. termín plnění (konkrétní datum, četnost plnění, poslední termín splnění povinnosti), a příp. limit (např. emisní limit, koncentrace, množství atd.)

 

·         odpovědná osoba v podniku doplňuje a aktualizuje platnou dokumentaci, termíny, jména odpovědných a kontrolujících osob v podniku

 

·         každá oblast ve svém listu na začátku obsahuje přehledný seznam všech platných právních předpisů ČR a EU v dané oblasti s datumy jejich posledních novelizací

 

·         registr je připraven pro účely přímého začlenění do systémů ISO (EMS dle ČSN 14001, QMS dle 9001, OHSAS dle 18001, EnMS dle ČSN EN ISO 50001:2012 ad.)

 

·         registr obsahuje také jiné a další požadavky (normy zejména odkazované v zákonech, doporučované referenční dokumenty, požadavky správních orgánů, obecně závazné předpisy obce a kraje, apod.)

 

·         k registru je podle požadavku podniku vypracována také podniková směrnice pro řízení a uplatňování registru v praxi

 

·         registr se podle požadavku podniku aktualizuje měsíčně nebo čtvrtletně

 

·         registr je velmi vhodný pro podniky, které „tápou“ v dnešním nepřehledném a složitém světě legislativy životního prostředí EU a ČR, ale také pro všechny podniky, které chtějí být provozovány bez hrozeb pokut a sankcí ze strany správních orgánů, a zároveň chtějí vylepšit své postavení na trhu, zvýšit svou konkurenceschopnost, vylepšit image a dobré jméno podniku a vztahy se zainteresovanými stranami