OCHRANA OVZDUŠÍ

 

                   Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění a jeho prováděcí předpisy

ü  Zákon č. 73/2012 Sb. o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech v platném znění

ü  Nařízení EP a Rady (EU) č. 517/2014 o fluorovaných skleníkových plynech a o zrušení nařízení (ES) č. 842/2006

ü  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu

ü  Směrnice EP a Rady 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu


 

·         zpracování dokumentovaného postupu v oblasti ochrany ovzduší podle nového zákona

·         zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

·         zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do Integrovaného registru znečištění)

·         zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ochrany ovzduší, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·         podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·         zařazení zdrojů v souladu s platnou legislativou

·         zpracování dokumentů a povinných hlášení pro orgány státní správy (vedení provozní evidence zdroje, zpracování a podání souhrnné provozní evidence zdroje do ISPOP)

·         zajištění zpracování rozptylových studií / odborného posudku

·         vedení provozní evidence zdrojů v souladu s platnou legislativou

·         zpracování výpočtů poplatků za stacionární zdroje

·         zpracování provozního řádu pro vyjmenované zdroje v příloze č. 2 k zákonu

·         vypracování metodiky vedení evidence spotřeby látek s obsahem těkavých organických látek včetně kontroly značení látek s obsahem organických látek a zajištění jejich správného značení, vypracování roční hmotnostní bilance rozpouštědel, vypracování oznamovacího listu uživatele organických rozpouštědel

·         poradenství při zajišťování plnění povinností mobilních zdrojů znečišťování ovzduší

·         poradenství při zajišťování plnění povinností zdrojů s emisemi těkavých organických látek

·         poradenství při zajišťování plnění povinností ostatních zdrojů (zemědělské, spalovací a ostatní, např. skládky odpadů, čerpací stanice PHM, kompostárny atd.)

·         poradenství při nakládání s regulovanými látkami či fluorovanými skleníkovými plyny v chladících nebo klimatizačních zařízeních

·         poradenství při ochraně klimatu