OCHRANA PŘÍRODY A KRAJINY

 

·         Poradenství v oblasti obecné a zvláštní ochrany přírody a krajiny

(zákony č. 114/1992 Sb., č. 100/2004 Sb. a č. 20/1988 Sb. v platném znění)

 

ü  kácení a ochrana dřevin rostoucích mimo les podle vyhlášky č. 189/2013 Sb.,

ü  údržba veřejné zeleně,

ü  zvláště chráněná území,

ü  zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů,

ü  ochrana jeskyní,

ü  ochrana územního systému ekologické stability krajiny,

ü  v procesu územního plánování a stavebního řízení s cílem prosazovat vytváření ekologicky vyvážené a esteticky hodnotné krajiny,

ü  vytváření nových přírodně hodnotných ekosystémů, například při rekultivacích a jiných velkých změnách ve struktuře a využívání krajiny,

ü  ochrana krajiny pro ekologicky vhodné formy hospodářského využívání, turistiky a rekreace,

ü  NATURA 2000 – ptačí oblasti a evropsky významné lokality,

ü  CITES - ochrana druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a další opatření k ochraně těchto druhů,

ü  ochrana vybraných nalezišť nerostů, paleontologických nálezů a geomorfologických a geologických jevů i zvláštní ochrana vybraných nerostů,

ü  ochrana archeologických nálezů,

ü  ochrana kulturních památek.

 


·         Poradenství v oblasti ochrany půdy a zemědělského půdního fondu

(zákony č. 334/1992 Sb., č. 156/1998 Sb., NV č. 262/2012 Sb. v platném znění)

 

ü  Ochrana půdy a ZPF, při územně plánovací činnosti, zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, zpracování zadání staveb, stavební, těžební a průmyslové činnosti a při geologickém a hydrogeologickém průzkumu, její odnímání a způsob plateb odvodů

ü  Požadavky na hnojiva, jejich složení, balení, skladování, používání a aplikaci

ü  Požadavky na zemědělské stavby

 


·         Poradenství v oblasti ochrany lesa

             (zákony č. 289/1995 Sb., č. 149/2003 Sb. a č. 449/2001 Sb. v platném znění)

 

ü  Lesní hospodaření (těžebně dopravní šetrné technologie, pěstování a využití biomasy pro energetické účely, v územích soustavy Natura 2000, trvale udržitelné hospodaření a vyrovnanost lesů)

ü  Certifikace lesů (FSC - Forest Stewardship Council, CFCS – Czech Forest Certification Scheme, ČSN ISO 14001)

ü  Používání chemických látek a přípravků v ochraně lesa

ü  Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa, odnětí pozemků a omezení jejich využívání

ü  Požadavky na reprodukční materiál lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určený k obnově lesa a k zalesňování

 


·         Poradenství v oblasti prevence a nápravy ekologické újmy jednotlivých provozních činností

             (podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. v platném znění)

 

ü  Poradenství v případě nezbytných preventivních opatření, i při bezprostřední hrozbě ekologické újmy

ü  Zpracování Základního hodnocení rizik ekologické újmy pro všechny provozní činnosti subjektu (povinnost od 1. ledna 2013)

ü  Poradenství v rámci uplatňování povinností provozovatelů provozních i neprovozních činností jako prevence ekologické újmy

ü  Zhodnocení způsobené ekologické újmy a vypracování návrhu nápravných opatření v souladu s přílohou č. 4 k zákonu

 

 

Ekologická újma - nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na:

 

1. chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle § 5b, § 45i a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny; kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

2. podzemních nebo povrchových vodách, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených podle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona, nebo

3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj.

 

Provozní činnosti:

1. Provozování zařízení podléhajících vydání integrovaného povolení podle Zákona č. 76/2002 Sb.,

2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.,

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,

4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb.,

5. Odběr povrchových vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.,

6. Odběr podzemních vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.,

7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.,

8. Vzdouvání povrchových vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.,

9. Zacházení se závadnými látkami podle § 39 Zákona č. 254/2001 Sb. vodního

10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle § 44a Zákona č. 258/2000 Sb.

11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,

12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle Zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,

14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle § 17 Zákona č. 86/2002 Sb.

15. Nakládání s těžebním odpadem podle Zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

16. Provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle Zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur