ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

                       Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a jeho prováděcí předpisy

ü  Nařízení EP a Rady č. 1013/2006/ES o přepravě odpadů

ü  NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1357/2014 ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic

ü  Směrnice EP a Rady (ES) č. 98/2008 o odpadech a o zrušení některých směrnic


·         zpracování koncepce nakládání s odpady (dokumentovaný postup)

·         zpracování koncepce pro minimalizaci a prevenci vzniku odpadů v podniku

·         zpracování rizik při nakládání s (nebezpečnými) odpady a jejich zařazení pod zvláštní právní předpisy

·         výkon kontroly vlivů nakládání s (nebezpečnými) odpady v podniku

·         zpracování a aktualizace identifikačních listů a označení nebezpečných odpadů v provozu společnosti (aktuálně podle nové legislativy)

·         poradenství a vypracování dokladů v oblasti přepravy (nebezpečných) odpadů – vnitrostátní (přes ISPOP od 1. ledna 2017!)

·         zajištění odborného ověření (osvědčení o vyloučení NV, sdělení o NV odpadů) zařazení odpadů do kategorií u odborně způsobilé osoby přes ISPOP (od 1. ledna 2016!)

·         zajištění školení zaměstnanců o nakládání s odpady

·         zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do Integrovaného registru znečištění)

·         zpracování podnikové Směrnice o odpadech, Pokynů k nakládání s nebezpečnými odpady atd.

·         poradenská činnost včetně zpracování ekonomické analýzy v oblasti nakládání s odpady, včetně stanovení návrhů řešení na využití či zneškodnění odpadů

·         zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s odpady, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·         poradenství při odstraňování „černých skládek“ odpadů

·         podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·         výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti odpadového hospodářství, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

·         vypracovážádosti od upuštění od odděleného třídění a shromažďování odpadů

·         vypracování podkladů pro výběr dodavatele služeb v oblasti recyklace a odstraňování odpadů

·         vedení průběžné evidence o produkci a  nakládání s odpady včetně ročního hlášení  a výkazu o odpadech  na ČSÚ pro původce i oprávněné osoby

·         zajištění výkonu odpadového hospodáře (podle § 15 zákona o odpadech)

·         zpracování provozních řádů pro zařízení pro sběr, výkup, využívání a odstraňování odpadů (ELEKTROODPADŮ, AUTOVRAKŮ), skladu odpadů, pro mobilní sběrny odpadů…

·         zpracování dokumentace o kvalitě odpadů (základní popis odpadu, rozbory odpadů apod.)

·         poradenství při zařazování odpadů do katalogových čísel podle evropského Katalogu odpadů

·         poradenství při zařazování movité věci mezi odpady či nikoli (vypracování žádosti na krajský úřad)

·         poradenství při nakládání se zdravotnickými odpady (třídění, balení, označování, přeprava, konečné zneškodnění)

·         poradenství při nakládání, sběru, shromažďování a využívání biologicky rozložitelných odpadů

·         poradenství při nakládání se sedimenty z rybníků a jiných vodních nádrží

·         poradenství při nakládánívybranými výrobky a odpady podle zákona (odpadní oleje, baterie a akumulátory)

·         poradenství při nakládáníautovraky (sběr, zpracování)

·         poradenství při nakládánívýrobky na zpětný odběr (pneumatiky, oleje jiné než surové minerální oleje, elektrické akumulátory, galvanické články a baterie, výbojky a zářivky, použité elektrozařízení a svým charakterem a množstvím jemu podobný elektroodpad),

·         poradenství při nakládánívýrobky či odpady s obsahem PCB

·         poradenství při plnění požadavků Nařízení EP a Rady č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách, pokud jsou tyto látky obsaženy v odpadech