OBALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

 

Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon č. 477/2001 Sb. o obalech v platném znění a jeho prováděcí předpisy

 


·         zpracování koncepce nakládání s obaly (dokumentovaný postup)

·         zajištění školení zaměstnanců o nakládání s obaly

·         zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů

·         poradenská činnost v oblasti nakládání s obaly, včetně stanovení návrhů řešení na využití či zneškodnění obalů

·         zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání s obaly, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·         výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti obalů, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

·         podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·         vedení evidence obalů v rozsahu daném autorizovanou společností či legislativou

·         poradenství při zajištění zpětného odběru obalů

·         poradenství při značení obalů

·         poradenství při zajištění plnění všech povinností uvádění obalů na trh či do oběhu