Prevence závažných havárií způsobených vybranými

nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi

 

                Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi v platném znění a jeho prováděcí předpisy

ü  Směrnice EP a Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí závažných havárií s přítomností nebezpečných látek a o změně a následném zrušení směrnice Rady 96/82/ES


 

·         zpracování dokumentovaného postupu v oblasti prevence závažných havárií způsobených vybraným nebezpečnými chemickými látkami a směsmi podle zákona 

·         zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

·         provedení analýzy druhů a množství nebezpečných chemických látek a směsí dle zákona o prevenci závažných havárií - zpracování a aktualizace Protokolárního záznamu o zařazení či nezařazení objektu nebo zařízení do skupiny A/B

·         zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku prevence závažných havárií způsobených vybraným nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a úseku integrované prevence, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·         podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·         výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti prevence závažných havárií a úseku integrované prevence, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

·         poradenství při odstraňování následků havárií

·         poradenství  při řešení (zpracování projektů na likvidaci) starých ekologických zátěží ("brownfields")