Ekologická újma

Poradenství v oblasti prevence a nápravy ekologické újmy

podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. v platném znění

Ekologická újma je nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí,
která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na:
 1. chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle § 5b, § 45i a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny; kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3 k tomuto zákonu,
 2. podzemních nebo povrchových vodách, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených podle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona, nebo
 3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj,
Provozní činnosti:
 1. Provozování zařízení podléhající vydání integrovaného povolení podle Zákona č. 76/2002 Sb.,
 2. provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle Zákona č. 541/2020 Sb.,
 3. vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle Zákona č. 254/2001 Sb.,
 4. čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle Zákona č. 254/2001 Sb.,
 5. odběr povrchových vod podléhající povolení podle Zákona č. 254/2001 Sb.,
 6. odběr podzemních vod podléhající povolení podle Zákona č. 254/2001 Sb.,
 7. čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle Zákona č. 254/2001 Sb.,
 8. vzdouvání nebo akumulace povrchových vod podléhající povolení podle Zákona č. 254/2001 Sb.,
 9. zacházení se závadnými látkami podle § 39 Zákona č. 254/2001 Sb.,
 10. nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými směsmi, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle § 44a zákona č. 258/2000 Sb.,
 11. přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,
 12. nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle Zákona č. 78/2004 Sb.,
 13. přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku podle Zákona č. 541/2020 Sb.,
 14. provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle Zákona č. 201/2012 Sb.,
 15. nakládání s těžebním odpadem podle Zákona č. 157/2009 Sb.,
 16. provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle Zákona č. 85/2012 Sb.
Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA