EKOLOGICKÁ ÚJMA

 

Poradenství v oblasti prevence a nápravy ekologické újmy:

             (podle zákona č. 167/2008 Sb. o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a Nařízení vlády č. 295/2011 Sb. v platném znění)

 

ü  Zpracování Základního hodnocení rizik ekologické újmy pro všechny provozní činnosti subjektu (povinnost od 1. ledna 2013)

ü  Poradenství při uplatňování povinností provozovatelů provozních i neprovozních činností jako prevence ekologické újmy

ü  Zhodnocení způsobené ekologické újmy a vypracování návrhu nápravných opatření v souladu s přílohou č. 4 k zákonu

 

 

Ekologická újma - nepříznivá měřitelná změna přírodního zdroje nebo měřitelné zhoršení jeho funkcí, která se může projevit přímo nebo nepřímo; jedná se o změnu na:

 

1. chráněných druzích volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin nebo přírodních stanovištích, která má závažné nepříznivé účinky na dosahování nebo udržování příznivého stavu ochrany takových druhů nebo stanovišť s výjimkou nepříznivých účinků vyplývajících z jednání provozovatele, k němuž byl oprávněn podle § 5b, § 45i a § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny; kritéria pro posouzení významu účinků na dosahování nebo udržení příznivého stavu ochrany chráněných druhů a přírodních stanovišť jsou stanovena v příloze č. 3 k tomuto zákonu,

2. podzemních nebo povrchových vodách, včetně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, která má závažný nepříznivý účinek na ekologický, chemický nebo množstevní stav vody nebo na její ekologický potenciál, s výjimkou nepříznivých účinků v případech stanovených podle § 23a odst. 4 a 7 vodního zákona, nebo

3. půdě znečištěním, jež představuje závažné riziko nepříznivého vlivu na lidské zdraví v důsledku přímého nebo nepřímého zavedení látek, přípravků, organismů nebo mikroorganismů na zemský povrch nebo pod něj,

 

Provozní činnosti:

1. Provozování zařízení podléhajících vydání integrovaného povolení podle Zákona č. 76/2002 Sb.,

2. Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů podléhajících souhlasu podle § 14 zákona č. 185/2001 Sb.,

3. Vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podléhajících povolení podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb.,

4. Čerpání znečištěných podzemních vod a jejich následné odvádění do vod povrchových nebo podzemních podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. e) zákona č. 254/2001 Sb.,

5. Odběr povrchových vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.,

6. Odběr podzemních vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 254/2001 Sb.,

7. Čerpání povrchových nebo podzemních vod a jejich následné vypouštění do těchto vod za účelem získání tepelné energie podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb.,

8. Vzdouvání povrchových vod podléhající povolení podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/2001 Sb.,

9. Zacházení se závadnými látkami podle § 39 Zákona č. 254/2001 Sb. vodního

10. Nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky podle § 44a Zákona č. 258/2000 Sb.

11. Přeprava nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků potrubím nebo v železniční, silniční, vodní vnitrozemské, letecké nebo námořní dopravě,

12. Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty podle Zákona č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty

13. Přeshraniční přeprava odpadů do České republiky, z České republiky a přes Českou republiku,

14. Provozování stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podléhajících povolení podle § 17 Zákona č. 86/2002 Sb.

15. Nakládání s těžebním odpadem podle Zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem

16. Provozování úložišť oxidu uhličitého podléhajících povolení podle Zákona č. 85/2012 Sb., o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur