CENÍK A PODMÍNKY PORADENSKÉ ČINNOSTI

 

 


Obdélník: se zakulacenými rohy: PŘEDNOSTÍ JE VŽDY:

INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
podle specifik každého podniku a jeho činností a vlivů na životní prostředí a zároveň

PROFESIONÁLNÍ PŘÍSTUP
při provádění veškerých poradenských služeb na vysoké úrovni znalostí v daném oboru

A) OBECNĚ

 

1.      Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které se dozví při zpracovávání zakázky, a při své poradenské činnosti.

 

2.      Zhotovitel neodpovídá za škody, vzniklé objednateli při jeho provozu a činnostech, pokud objednatel nezajistil zhotoviteli potřebnou součinnost či nerespektoval ústní nebo písemná stanoviska (zprávy, doporučení aj.) zhotovitele, nebo pokud objednatel o stanovisko zhotovitele v konkrétním předmětném případě nepožádal nebo objednatel v konkrétním předmětném případě písemné stanovisko zhotovitele nerespektoval.

 

3.      Poskytování poradenských služeb v rozsahu nabídkového listu se řídí právním řádem České republiky.

 

4.      Zhotovitel nese plnou odpovědnost za kvalitu prováděných poradenských prací pouze v případě předání požadovaných informací o podniku, které jsou zároveň:

-       přesné,

-       pravdivé,

-       úplné a

-       odpovídají dané skutečnosti v době provádění poradenských činností.

  


 

B) KONKRÉTNÍ PORADENSKÉ SLUŽBY (podrobnosti)

 

Pro vypracování některých právních posouzení a analýz podniku je třeba přesně a úplně vyplnit předané DOTAZNÍKY (např. kontrola vlivů nakládání s odpady, prevence závažných havárií, seznamy CHLP, EIA, IRZ apod.).

Pokud požadované informace nemohou být vepsány do dotazníků, prosím přiložte je jako přílohy (nejlépe v elektronické podobě).

Podle kvality vypracovaných dotazníků očekávejte také možné další doplňující dotazy od zhotovitele telefonicky nebo e-mailem.

 

Pro vypracování správného a úplného Registru právních a jiných povinností pro podnik je třeba řádně a co nejpřesněji vyplnit DOTAZNÍK s jeho přílohami, který bude zaslán v elektronické podobě ihned po podepsání závazné objednávky. Očekávejte také možné další doplňující dotazy od zhotovitele telefonicky nebo e-mailem.

 

Registr je produkt pouze v elektronické podobě (tabulka v programu Excel), který bude podle Vaší objednávky pravidelně aktualizován ve stanovených termínech a zasílán e-mailem do Vašeho podniku.

V průvodním e-mailu budou vždy zdůrazněny všechny důležité změny v legislativě pro Váš podnik. Taktéž jsou v Registru barevně vyznačeny všechny poslední změny právních předpisů.

Ostatní podrobnosti a manuál k Registru jsou uvedeny přímo v Registru, v předávacím listu k Registru, příp. ve zpracované Směrnici pro zavedení Registru do praxe podniku.

 

Zhotovitel nenese plnou odpovědnost za kvalitu produktu v případě nedodání požadovaných informací nebo dodání nepřesných, nepravdivých či neúplných informací o podniku.

 

 


C) CENOVÁ UJEDNÁNÍ

 

Služba – poradenská činnost pro podnik

Cena v rozpětí:

Sazba za hodinu

poznámka

1. Externí ekolog (odpadový hospodář) se všemi garancemi

od 2 000,-

do 50 000,-

350,-

pokud se nestanoví pevná cena v daném rozpětí služeb, stanoví se cena za hodinu práce

2. Externí bezpečnostní poradce ADR – externí DGSA

od 2 000,-

do 10 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

3. Semináře a školení legislativy ŽP

1 100,-/1 osoba

1 900,-/1 osoba

790,-

Dle nákladů, v případě vyššího počtu osob se stanoví cena za hodinu

4. Semináře a školení osob ostatních dle Dohody ADR

1 100,-/1 osoba

 

790,-

v případě vyššího počtu osob se stanoví cena za hodinu

5. Environmentální právní audit podniku

od 2 000,-

do 40 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

6. Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na ŽP (EIA-SEA):

 

 

550,-

pokud se nestanoví pevná cena v daném rozpětí služeb, stanoví se cena za hodinu práce

6a) zpracování oznámení (podlimitních záměrů)

od 5 000,-

do 50 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

6b) zpracování dokumentace

od 5 000,-

do 50 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

6c) zpracování posudku

od 50 000,-

do 55 000,-

 

dle ceny stanovené úřadem

7. Registr právních a jiných povinností

od 3 000,-

do 15 000,-

 

záleží na aktualizaci, nákladech, náročnosti apod.

7a) měsíční aktualizace

od 600,-

do 1 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

7b) čtvrtletní aktualizace

od 1 500,-

do 2 800,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

8a) Dokumentace pro EMS dle ISO 14001 - vytvoření

od 1 500,-

do 20 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

8b) Dokumentace pro EMS dle ISO 14001 – aktualizace

od 2 500,-

do 25 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

9a) Obecná databáze právních předpisů (na DVD)

od 2 500,-

do 5 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

9b) Specifická databáze právních předpisů (na DVD)

od 2 700,-

do 7 500,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

10. Individuální poradenství (osobně, telefonem, e-mailem)

 

 

350,-

pokud se nestanoví pevná cena v daném rozpětí služeb, stanoví se cena za hodinu práce

11. Dokumentace dle platné legislativy ŽP:

 

 

550,-

pokud se nestanoví pevná cena v daném rozpětí služeb, stanoví se cena za hodinu práce

11a) provozní řády (odpady, voda, VŽP, ovzduší, IPPC…)

od 2 500,-

do 55 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11d) posouzení podniku z hlediska prevence závažných havárií

od 2 500,-

do 35 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

11e) havarijní plány (závadné látky, ohrožení zdraví a majetku,…)

od 5 500,-

do 45 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

12. Podnikové směrnice a metodické příručky v oblasti ŽP

od 1 500,-

do 25 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

13. Analýza podniku a dokumentace pro IRZ

od 2 500,-

do 15 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

14. Analýza podniku a dokumentace pro ISPOP

od 2 500,-

do 8 500,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

15. Analýza podniku a dokumentace pro IPPC

od 2 500,-

do 45 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

16. Zavedení projektu ČISTŠÍ PRODUKCE v podniku

od 5 000,-

do 35 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

17. Zavedení DOBROVOLNÝCH ENVI-AKTIVIT v podniku

od 5 000,-

do 50 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

18. Zpracování HODNOCENÍ RIZIK provozních činností na ŽP

od 10 000,-

do 50 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

19. Zpracování povinných hlášení a odevzdání na úřad:

 

 

550,-

pokud se nestanoví pevná cena v daném rozpětí služeb, stanoví se cena za hodinu práce

19a) odpady – obaly – ovzduší – voda – IRZ – závažné havárie

od 1 500,-

do 35 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

20. Zpracování žádosti IPPC – oznámení změn IPPC

od 15 000,-

do 50 000,-

 

záleží na rozsahu prací, nákladech, náročnosti apod.

21. a) Zasílání denních novinek v legislativě ŽP – verze 1:

900,-/měsíc

Měsíční paušál se platí nejpozději do 15. dne daného měsíce na bankovní účet poskytovatele dle smlouvy.

Novinky nebudou posílány o víkendech a svátcích

       b) Zasílání denních novinek v legislativě ŽP – verze 2:

2 500,-/měsíc

Tato služba je poskytována pouze na základě smlouvy.

 

Důležité poznámky

 

V tabulce jsou uvedeny pouze ceny orientační, a v rozpětí podle náročnosti a pracnosti. Zde uvedené ceny nezahrnují všechny uvažované práce a služby v rámci eko-poradenství.

Pro stanovení konečné konkrétní smluvní ceny se vychází z mnoha hledisek (náročnost, pracnost, složitost, rozsah služeb, vzdálenost, jiné náklady na služby apod.).

 

Konkrétní ceny poradenských služeb jsou vždy stanovovány individuálně dle druhu zakázky, její pracnosti, náročnosti a složitosti po oboustranné dohodě se zákazníkem a jsou uvedeny závazně v každé objednávce, resp. smlouvě o dílo nebo smlouvě o poskytování poradenských služeb.

 

Některé poradenské služby jsou poskytovány pouze na základě předem uzavřené smlouvy o dílo nebo smlouvy o poskytování poradenských služeb.

Podmínkou v případě smlouvy o dílo je vždy poskytnutí nezbytné zálohy (min. 25 % z celkové ceny) před započetím prací.

 

Jednotlivé služby se také mohou mezi sebou vzájemně kombinovat, po dohodě se zákazníkem jsou možné i různé slevy.

 

NEJSEM PLÁTCEM DPH!

 


 

Bc. Kateřina Březová                                                                                                                                                                                                           Dne 1. listopadu 2021