Připravované změny v ADR 2023

Vydání další novelizace ADR od 1. ledna 2023 (s přechodným obdobím od 1. července 2023) bude mít několik významných změn, z nichž mnohé budou mít dopad na palivový průmysl a inspekční orgány, které tomuto odvětví poskytují služby. Toto odvětví však čeká na přizpůsobení dlouhé přechodné období (10 let). Na stránkách organizace UNECE je k dispozici ke stažení verze ADR 2023 v jazyce anglickém a francouzském. K dispozici je i anglická verze se zobrazením změn:

https://unece.org/transport/standards/transport/dangerous-goods/adr-2023-agreement-concerning-international-carriage

 

Inspekce a certifikace nádrží

ADR 1.8.6 – Administrativní kontroly pro činnosti popsané v 1.8.7 a 1.8.8

Nahrazuje 1.8.6 ADR 2021 v celém rozsahu. Nyní jasně rozlišuje a nastiňuje povinnosti příslušného orgánu a povinnosti kontrolních orgánů.
ADR 1.8.6.2.1 stanoví požadavky na akreditaci inspekčních orgánů, které musí být pro všechny cisterny nyní akreditovány podle požadavků normy EN ISO/IEC 17020:2012 typu A.*
ADR 1.8.6.2.4.3 stanoví uznání příslušného orgánu kontrolních subjektů schválených jinými příslušnými orgány ( vzájemné uznávání ).
ADR 1.8.6.3.3 stanoví, že inspekční orgány typu A delegují specifické inspekční úkoly na subdodavatele.

* Všimněte si, že pro tlakové nádoby budou nadále povoleny inspekční orgány akreditované podle požadavků typu B, ale tyto inspekční orgány musí pracovat výhradně pro vlastníka nebo pracovníka odpovědného za tlakové nádoby (viz definice pod tabulkami v pozměněném 6.2 .2.12 a 6.2.3.6.1).

ADR 1.8.7 – Postupy pro posuzování shody, vydávání osvědčení o schválení typu a kontroly

Nahrazuje 1.8.7 ADR 2021 v celém rozsahu. Poskytuje jasné ustanovení pro vydávání certifikátů o přezkoušení typu a schválení typu (1.8.7.2), dozor nad výrobou (1.8.7.3), počáteční kontrolu a zkoušky (1.8.7.4), ověřování uvedení do provozu , které může vyžadovat kompetentní orgán (1.8.7.5), periodické, mezilehlé a mimořádné kontroly (1.8.7.6), dohled nad vnitropodnikovou kontrolní službou (1.8.7.7) a dokumentace (1.8.7.8).
Všimněte si, že u cisteren se služby vnitropodnikové kontroly vztahují pouze na činnosti dozoru nad výrobou a počáteční inspekce a zkoušky [ADR 6.8.1.5.3(b) a 6.8.1.5.4(b)]. Tyto služby se rovněž vztahují na tlakové nádoby UN a mimo UN (ADR kapitola 6.2).

ADR 6.8.1.5

Toto je nový pododdíl pro posuzování shody, schválení typu a kontrolu cisteren, na které se vztahuje kapitola 6.8 ADR, a ustanovení popisují, jak aplikovat postupy v ADR 1.8.7. Tato ustanovení platí za předpokladu, že kontrolní orgány dodrží ustanovení ADR 1.8.6. ADR 6.8.1.5.5 stanoví ověření uvedení do provozu podle 1.8.7.5, které může být vyžadováno příslušným orgánem.

ADR 1.6.3.54, 1.6.3.55, 1.6.4.57 a 1.6.4.58 – přechodná opatření

Změny postupů používaných příslušným orgánem pro schvalování inspekčních orgánů podle ADR 1.8.6 uvedené výše se stanou povinnými do 1. ledna 2033. Certifikáty o schválení typu vydané před 1. červencem 2023 v souladu s kapitolou 6.8 lze nadále používat až do konce jejich platnosti.

ADR 6.8.2.1.23

Dodatky k ADR 6.8.2.1.23 poskytují další jasnost ve vztahu k těmto ustanovením pro svařování a kontrolu svarů. Poslední věta prvního odstavce 6.8.2.1.23 byla vypuštěna a bylo poskytnuto vysvětlení ohledně metod, které mají být použity pro nedestruktivní kontroly a zkoušky. Původně navržený pozměněný text byl aktualizován a opraven na společném zasedání v březnu 2022 a zveřejněn dne 5. května 2022 (INF.6/Rev.1) .

 

Kromě změn ADR 1.8.6, 1.8.7 a kapitoly 6.8 existují některé další změny uvedené níže, které také stojí za zmínku.

Seznam zkratek

Z ADR 1.2.1 byly odstraněny všechny zkratky a akronymy a nový oddíl 1.2.3 bude obsahovat seznam zkratek, akronymů a zkrácených označení regulačních textů.

Plnitelné tlakové nádoby schválené ministerstvem dopravy USA (DOT)

Do oddílu 1.1.4 ADR – Použitelnost jiných předpisů byl přidán nový pododdíl 1.1.4.7.
Toto ustanovení stanoví dovoz plynů v tlakových nádobách schválených DOT z konce přepravního řetězce podle 1.1.4.2 z místa dočasného uskladnění ke konečnému uživateli a také stanoví vývoz plynů a prázdných nevyčištěných tlakových nádob schválených DOT do země, které nejsou smluvními stranami ADR. Tato nová ustanovení se použijí od 1. ledna 2023 a nahrazují ustanovení obsažená v mnohostranné dohodě M318 , jejíž platnost vyprší dne 1. června 2023.

Materiál z recyklovaných plastů

Do ADR 1.2.1 byla přidána nová definice recyklovaného plastového materiálu. ADR 6.5.2.1.2 stanoví novou značku „REC , která se bude používat na IBC, které jsou vyrobeny z recyklovaného plastového materiálu, jak je definován v 1.2.1. Tato značka bude umístěna v blízkosti ostatních značek IBC, jak je předepsáno v 6.5.2.1.1.

Přepravní doklad – zvláštní ustanovení o přepravě odpadů

Bylo zavedeno nové ustanovení 5.4.1.1.3.2, které umožňuje odhadnout množství odpadu v místě nakládky podle 5.4.1.1.1(f) za stanovených podmínek.

Nádrže třídy 2 – ustanovení pro pojistné ventily

Ustanovení pro pojistné ventily na nádržích třídy 2 byla změněna a rozšířena v 6.8.3.2.9. Je zde nová značka „SV“ označující přítomnost pojistného ventilu, přidaná jako 6.8.3.2.9.6 v INF.5 předloženém k WP.15 v květnu 2022. Značka je poskytnuta jako bílý čtverec o minimálních rozměrech 250 x 250 mm s písmeny „SV“ uprostřed ve výšce minimálně 120 mm.


DOHODA ADR 2021

V částce 5 pod číslem Sdělení 7/2021 byla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 26. února 2021 uveřejněna Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2021 a 2022 - ADR 2021.

Ke stažení je k dispozici v PDF souboru ZDE, popř. v jednotlivých PDF souborech na webu MD ČR ZDE.

Anglickou verzi dohody ADR 2021 lze nalézt na stránkách EHK OSN na tomto odkazu: ADR 2021 (files) | UNECE


Vybrané změny v dohodě ADR 2021

Leták popisující vybrané důležité změny platné v dohodě ADR od 1. 1. 2021 ke stažení v anglickém jazyce:

https://www.euro-controle-route.eu/legislation-info/info/dangerous-goods-transport/


Mnohostranné dohody – platnost osvědčení

Vzhledem k celkové epidemiologické situaci související s onemocněním covid-19 byly v lednu letošního roku Českou republikou podepsány dvě mnohostranná dohody týkající se platnosti osvědčení o školení řidiče ADR a osvědčení bezpečnostního poradce ADR. Tyto dohody ponechávají do 30. září 2021 v platnosti všechna osvědčení, jejichž platnost končí mezi 1. březnem 2020 a 1. zářím 2021. Zároveň se doba jejich platnosti prodlouží o pět let, pokud je úspěšně složena zkouška před 1. říjnem 2021.

Plný text dohody M333 (osvědčení řidiče) a dohody M334 (osvědčení bezpečnostního poradce) v českém jazyce je k dispozici na webové stránce Ministerstva dopravy.


Mnohostranná dohoda M329 (Přeprava určitých odpadů obsahujících nebezpečné věci)

Tato dohoda platí pouze ve spojení se sběrem a přepravou odpadů ve shodě s rámcem platných právních předpisů o odpadech. Odchylně od ustanovení ADR je přeprava odpadů, které jsou nebezpečnými věcmi nebo obsahují nebezpečné věci, povolena za podmínek zde stanovených. Tato dohoda bude platit do 21. září 2025 pro přepravy po územích smluvních stran ADR, které tuto dohodu podepsaly. Pokud bude vypovězena před tímto datem jedním ze signatářů, zůstane platnou pouze pro přepravu mezi smluvními stranami ADR, které tuto dohodu podepsaly, ale nevypověděly, až do uvedeného data.

Plný text dohody M329 v českém jazyce je k dispozici na webové stránce Ministerstva dopravy


Dohoda ADR má být od roku 2021 již ne evropská, ale mezinárodní

 

Smluvní státy Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (Dohoda ADR) se na svém zasedání v Ženevě dohodly, že slovo „evropská“ bude z názvu dohody vyškrtnuto. Od ledna roku 2021 má název dohody znít „Dohoda o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí na silnici“. Sdělilo to tiskové oddělení Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů.

Slovo „Evropská“ nebylo v současném názvu dohody v souladu s podmínkami účasti mimoevropských států v ADR, proto pracovní skupina pro přepravu nebezpečných věcí na svém 104. zasedání v květnu roku 2018 zvážila návrh na jeho vypuštění. Následně byl tento návrh přijat 13. května 2019 na konferenci smluvních stran. Do 30. listopadu 2019 žádná ze smluvních stran nesdělila proti tomuto námitky, proto byla změna přijata, a to od již zmíněného data 1. ledna 2021.

Zažitá aktuální zkratka „ADR“ vycházející z anglického, či francouzského názvu zůstává i nadále nezměněna. Dle pracovní skupiny může tato změna, mimo jiné, povzbudit k přistoupení státy, které doposud nejsou členy. Změna je také součástí diskusí o vývoji ADR a její budoucnosti v příštích desetiletích.


Silniční zákon mění povinnosti v oblasti ADR - přepravy nebezpečných věcí

 

Novela (zákona o silniční dopravě č. 111/1994 Sb.) pod č. 115/2020 Sb. mění od 1. července 2020 povinnosti při přepravě nebezpečných věcí podle Dohody ADR. Upravují se povinnosti odesílatelů, dopravců, příjemců a řidičů.

 

Osoba předávající nebezpečné věci k přepravě (odesílatel) a dopravce

(§ 23 odst. 1, § 23 odst. 2)

Upravuje se doba, po kterou musí odesílatel a dopravce uchovávat předepsané doklady stanovené při přepravě nebezpečných věcí Dohodou ADR. Tato doba je podle dosavadní právní úpravy stanovena na 2 roky. Ukazuje se však, že tato délka je nadbytečná a postačovalo by, aby byla stanovena na 1 rok. To bude dostatečné jak pro účely provedení kontroly v provozovně, tak je tato délka v souladu s povinností uchovávat záznamy o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku a doklad o nákladu po dobu 1 roku stanovené v § 3 tohoto zákona.

 

Osoba zajišťující vykládku nebezpečných věcí – příjemce

(§ 23 odst. 3)

Povinnost osoby zajišťující vykládku nebezpečných věcí – příjemce uchovat při přepravě nebezpečných věcí předepsané doklady po dobu 2 let byla vyhodnocena jako nadbytečná, když Dohoda ADR již nestanoví žádné doklady, které by měl příjemce uchovávat. Tato právní povinnost tedy je zrušena.

 

Nově upravené povinnosti řidiče při přepravě nebezpečných věcí v souladu s Dohodou ADR

(§ 23 odst. 4)

S ohledem na právní jistotu řidičů se v zákoně o silniční dopravě nově stanovují povinnosti řidiče při přepravě nebezpečných věcí, neboť dosavadní právní úprava a Dohoda ADR nebyla z tohoto hlediska dostatečná.

Úmyslem je v zákoně explicitně vymezit ty povinnosti při přepravě nebezpečných věcí, které sice směřují k řidičům, nicméně jejich adresáti nejsou přímo nebo jednoznačně určeni předmětnou mezinárodní smlouvou a z důvodu právní jistoty (zejména v rámci správního trestání) je účelné v zákoně uvést, že řidiče tyto povinnosti zavazují. Jedná se však pouze o povinnosti, které vyplývají z Dohody ADR, a nikoli o další povinnosti, které by byly stanoveny nad rámec Dohody ADR. Není však nutné v zákoně o silniční dopravě uvádět povinnosti, které mají v Dohodě ADR okruh adresátů vymezen sice šířeji, ale konkrétní adresáty lze z tohoto vymezení dovodit. Příkladem povinnosti řidiče, kterou není nutné uvádět v zákoně o silniční dopravě, byť v Dohodě ADR není jako její nositel řidič výslovně uveden, je zákaz kouření, neboť dle dohody ADR se vztahuje ke všem členům posádky.

Dodržování těchto právních povinností lze zcela důvodně vyžadovat po řidičích vozidel, neboť ti jsou, s ohledem na povinně absolvované školení týkající se přepravy nebezpečných věcí, s Dohodou ADR dostatečně seznámeni. Písemné pokyny slouží členům osádky vozidla pro řešení mimořádných událostí jako je požár, únik nebezpečné látky apod., a je proto nutné, aby byli na tuto náhlou situaci odpovídajícím způsobem připraveni a postupovali podle kroků uvedených v těchto pokynech.

Osvědčením řidiče o školení pro přepravu nebezpečných věcí se řidič při kontrole prokazuje, zda může nebezpečné věci přepravovat a zda je proškolen v souladu s Dohodou ADR. Jen tímto dokladem může kontrolní orgán při silniční kontrole zjistit, zda řidič plní podmínky pro přepravu nebezpečných věcí. V případě přepravy určitých nebezpečných věcí řidič při kontrole pomocí osvědčení o schválení vozidla prokazuje, že dopravní jednotka je z konstrukčního hlediska způsobilá k přepravě nebezpečných věcí. Mezi povinnosti řidiče se rovněž zakotvuje povinnost disponovat při přepravě nebezpečných věcí řádně vyplněným dokladem.

Dále je povinností řidiče označit dopravní jednotku bezpečnostními značkami a dalším příslušným značením. Byť je povinností odesílatele označit kontejnery bezpečnostním značením, nesmí řidič špatně označený kontejner převzít, neboť ten se stává součástí celé dopravní jednotky. Ustanovení týkající se bezpečnostních značek a dalšího značení jsou přitom jedny z nejzásadnějších v Dohodě ADR z hlediska ostatních účastníků dopravního provozu s ohledem na jejich bezpečnost, neboť jen z řádně označené dopravní jednotky může kvalifikovaná osoba poznat, že tato převáží nebezpečné věci. Bezpečnostním značením jsou i oranžové tabulky, s čímž ostatně počítá již současná právní úprava.

Povinnost používat dopravní jednotku vybavenou bezpečnostní výbavou je zásadní z hlediska ochrany zdraví členů osádky, ale i životního prostředí, neboť se použije při mimořádných událostech, jako je únik látky aj. Rovněž hasicí přístroje slouží k zabránění vzniku nebo šíření požáru v dopravní jednotce jak na samotné vozidlo, tak na náklad. Řidič je dále povinen dbát zákazu společné nakládky některých nebezpečných věcí s ohledem na jejich vlastnosti a dodržovat ustanovení o manipulaci. Manipulací se rozumí i nakládka nebo vykládka, pokud je řidičem prováděna.

Dozor nad dopravními jednotkami se týká předepsaného způsobu parkování, které řidič sám provádí. Řidič je rovněž povinen respektovat dopravní značení a přizpůsobit trasu přepravovanému nákladu s ohledem na možný průjezd tunely.

 

Současně dochází k vypuštění úpravy, dle níž musí být povinnosti při přepravě nebezpečných věcí zajištěny i v případě, že jde o přepravu pro vlastní potřeby, neboť toto pravidlo vyplývá již z ustanovení § 1 odst. 2 zákona o silniční dopravě a je tedy duplicitní. Je však potřeba rozlišovat mezi soukromými účely a účely pro vlastní potřebu.


DOHODA ADR 2019

 

V částce 17 pod číslem Sdělení 23/2019 byla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 13. června 2019 uveřejněna Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2019 a 2020 - ADR 2019.

 

Ke stažení je k dispozici v PDF souboru ZDE, popř. v jednotlivých PDF souborech na webu MD ČR ZDE.


 

Konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platné od 1. 1. 2019 (ADR 2019) bude v českém jazyce zveřejněno ve Sbírce mezinárodních smluv v průběhu června 2019, tj. až ke konci přechodného období.

Do této doby Ministerstvo dopravy zveřejňuje neoficiální překlad změn a doplňků k ADR 2019.

 

Stáhněte si:


 

DOHODA ADR 2019

 

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR“ je hlavním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Tato dohoda je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována, přičemž od 1. ledna 2019 vstupuje v platnost nová dohoda ADR 2019.

 

Přesto, v souladu s kapitolou 1.6 dohody ADR 2019, pokud není stanoveno jinak, smějí být látky a předměty ADR přepravovány až do 30. 6. 2019 podle předpisů platných do 31. 12. 2018 (tj. dle dohody ADR 2017).

 

Na stránkách organizace UNECE je k dispozici ke stažení anglická verze ADR 2019.

 

Odkaz na anglickou verzi:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2019/19contentse.html

 


 

Dohoda ADR 2017 

 

V částce 12 pod číslem 21/2017 byla ve Sbírce mezinárodních smluv dne 26. dubna 2017 uveřejněna Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí platná pro roky 2017 a 2018 - ADR 2017.

 

Ke stažení je k dispozici v PDF souborech na stránkách Ministerstva dopravy ZDE.


 

Písemné pokyny pro dohodu ADR 2017 v různých jazycích

 

Organizace spojených národů zveřejňuje na svých stránkách písemné pokyny pro případ nehody nebo nouzové situace.

Písemné pokyny jsou k dispozici ve formátu PDF, a to v 15 jazycích.

Musejí být k dispozici osádce (v jejich jazyce) již před započetím přepravy. Osádka by měla být plně informována o povaze přepravovaných látek a možných opatřeních v případě nouzové situace.

Aktualizované písemné pokyny platné od 1. ledna 2017.

 


 

DOHODA ADR od roku 2017

 

„Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí – ADR“ je hlavním předpisem pro přepravu nebezpečných věcí po silnici. Tato dohoda je v pravidelných dvouletých intervalech aktualizována, přičemž od 1. 1. 2017 vstupuje v platnost nová dohoda ADR 2017.

 

Přesto, v souladu s kapitolou 1.6 dohody ADR 2017, pokud není stanoveno jinak, smějí být látky a předměty ADR přepravovány až do 30. 6. 2017 podle předpisů platných do 31. 12. 2016 (tj. dle dohody ADR 2015).

 

Na stránkách organizace UNECE je k dispozici ke stažení anglická verze ADR 2017.

 

Odkaz na anglickou verzi:

http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html

 

Přímý odkaz ke stažení:

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trans/danger/publi/adr/adr2017/ADR2017e_web.pdf

 

 

Intenzivně se připravují podmínky pro přepravu platné od roku 2017

 

Nosným tématem je tzv. harmonizace se Vzorovými předpisy OSN. Jedná se o dokument změn o přibližně 80 stranách textu, který bylo nutno projednat a zapracovat do podmínek ADR, ADR a RID. Šlo například o:

·           novelizaci odkazů na normy, popřípadě aktualizaci definic uvedených v kapitole 1.2. Do definic by se tak měla dostat například nákladní přepravní jednotka; bude platit 6. vydání GHS, 6. Příručky zkoušek a kritérií a 19. vydání Vzorových předpisů OSN;

·           v přechodných ustanoveních se ruší některá přechodná ustanovení, např. 1.6.1.20, 1.6.1.28, 1.6.1.30, 1.6.1.31, 1.6.1.32 a díky zapracovaným změnám se nová objevují;

·           nově pojmenovaná UN čísla 3151, 3152, 3166,

·           nová UN čísla 0510 MOTORY RAKETOVÉ, třída 1, 1.4 C; UN 3527 PRYSKYŘICE POLYESTEROVÁ, S VÍCEKOMPONENTNÍMI SYSTÉMY, třída 4.1; UN 3528 MOTOR SPALOVACÍ…, třída 3; UN 3529 MOTOR SPALOVACÍ…, třída 2; UN 3530 MOTOR SPALOVACÍ…, třída 9; UN 3531 LÁTKA POLYMERUJÍCÍ, PEVNÁ, STABILIZOVANÁ, J. N., 4.1; UN 3532 LÁTKA POLYMERUJÍCÍ, KAPALNÁ, STABILIZOVANÁ, J. N., 4.1;

·           nová zvláštní ustanovení 240 – vozidla s různými bateriemi, které jsou zabudovány ve vozidlech, za vozidla jsou v tomto případě považována například pojízdné sekačky, čisticí stroje atd., 312 – vozidla, která jsou poháněna spalovacími motory nebo spalovacími články, 379 – amoniak, bezvodý, adsorbovaný; 383 – míčky z celuloidu na stolní tenis; 385 – vozidla, která jsou poháněna spalovacími motory, spalovacími články nebo hořlavými plyny, 386 – vysvětlení k látkám, které jsou stabilizovány díky řízené teplotě – v železniční dopravě nejsou povoleny; 665 – vozidla, která jsou přepravována jako náklad a která musí splňovat podmínky ZU 240, 312 a 385 a UN číslům 3166 nebo 3171; 666 – k novému pokynu pro balení P 910 pro články baterií vyráběné v sériích do 100 článků;

·           kapitolu 4.1, kde je uveden nový pokyn pro balení P 005 pro UN 3528, 3529 a 3530; v pokynu pro balení P 200 jsou uvedeny nové normy; nový pokyn pro balení P 910 pro články baterií vyráběné v sériích do 100 článků; nový pokyn pro balení LP 200 pro UN 1950;

·           kapitolu 5.2, kde je nový text, který se týká nové bezpečnostní značky vzor 9A,

·           kapitolu 6.2, kde jsou uváděny nové normy ISO pro plynové láhve.

 

Další návrhy na změny ADN/ADR/RID

 

Přestože se jako „červená nit“ celým zasedáním neslo hledisko harmonizace, došlo i na další pravidelné body zasedání, a tak se v rámci dosud neprojednaných návrhů na změny či nových návrhů na změny dokončil návrh Německa, který umožní elektronické zkoušky bezpečnostních poradců (BP), řidičů ADR a znalců podle ADN. Na základě návrhu Belgie dochází ke změně zápisů v dokumentaci, kde je uváděn poslední náklad pro třídu 3 až 9 „POSLEDNÍ NÁKLAD“ a k tomu příslušná třída; neplatí pro třídu 2; viz „PRÁZDNÉ OBALY, OBSAHUJÍCÍ 3, 6.1“. Společný návrh Španělska a Švédska ke změnám v povinnostech při nakládce a vykládce byl znovu diskutován, byl doplněn o novou definici „nakládat“ a „vykládat“, ale v závěru bylo rozhodnuto náměty z diskuse zpracovat a předložit pro jarní zasedání.

Rumunsko navrhovalo podstatné změny v povinnostech dopravce, o nichž však bylo sporné, zda by změny byly vůbec přínosem. Hned na úvod diskuse vystoupilo několik států, které návrhy odmítly (zejména zástupce Německa, který upozornil, jak se změny těžko „rodily“ při restrukturalizaci). Přes víceméně negativní stanovisko se i za pomoci pozměňovacích návrhů Rumunsko snažilo svůj návrh prosadit, ale ten byl po hlasování odmítnut. Návrh Švýcarska na škrtnutí obalové skupiny u předmětů byl po krátké diskusi schválen.

Další sporný návrh Rumunska na dalekosáhlé změny v písemných pokynech podle oddílu 5.4.3, byl opět dlouze diskutován. Německo připomnělo historii vzniku písemných pokynů, a pokud by byly přijaty, požadovalo přechodná ustanovení; UIC pak upozornilo na specifika železniční dopravy a umístění písemných pokynů; Spojené království odmítlo neustálé změny; po diskusi Rumunsko návrh stáhlo. Velmi snadno byl naopak přijat návrh Spojeného království, který mění podmínky pro schvalování kusů pro radioaktivní látky – potvrzení vzoru kusu, jedná se o změnu ustanovení 6.4.22.8, na návrh unie příslušných orgánů (pro přepravu třídy 7). Návrh Německa, aby pojem „bod vzplanutí“ byl nahrazen pojmem „počátek vzplanutí“ byl po krátké diskusi „odeslán“ expertům OSN k rozhodnutí, protože se jedná o pojem v jejich kompetenci.

 

Zprávy neformálních pracovních skupin

 

EIGA jako předsedající pracovní skupině Podmínky pro vybavení cisteren a tlakových nádob představila výsledky práce této skupiny. Po diskusi bylo rozhodnuto, že výsledky práce by měly být předloženy expertům OSN, protože by měly platit globálně, takže navrhované návrhy na změny ADN/ADR/RID by zatím neměly být zapracovány do ADR/RID.

Druhou pracovní skupinou, o jejíchž výsledcích práce informovala SRN, která ji také předsedala, byla pracovní skupina o odpadech elektrických a elektronických (WEEE), z jejíhož jednání zatím vyšel jeden návrh na změnu ZU 636. Tentokrát v rámci zasedání nebyly projednávány nové normy, které by se do podmínek měly dostat, samostatně, ale byly řešeny v rámci pracovní skupiny, která se zabývala problematikou cisteren.

 

Změny čekají i přepravu nákladu v cisternách

Pracovní skupina cisterny se sešla od 21. do 23. září 2015 pod předsednictvím Arneho Baleho ze Spojeného království, projednala množství návrhů, z nichž zpracovala závěrečnou zprávu s návrhy řešení pro plénum, které návrhy většinou schválilo. Jednalo se zejména o:

·         návrh Spojeného království, který se týkal normy EN 12972:2014 Zkoušení, kontrola a značení kovových cisteren byl odsunut k rozhodnutí na jaro 2016;

·         návrh UIC, aby byla umožněna přeprava cisteren, bateriových vozů/vozidel po uplynutí lhůt pro periodickou/me­zidobou zkoušku. Tento návrh se také projednával již na jaře 2015, UIC návrh přepracovala a předložila znovu.

Pracovní skupina tento nový dokument, který obsahoval dva hlavní návrhy: jeden se týkal možnosti dopravit cisterny na místo určení v případě, kdy došlo k naplnění, a datum příští prohlídky prošlo. Druhý návrh se týkal možnosti vracet cisternu s nákladem po uplynutí lhůty příští prohlídky k řádné likvidaci nebo recyklaci obsahu. UIC poukazovalo na to, že přeprava po uplynutí doby použitelnosti je povolena pro IBC v kapitole 6.5 a u přemístitelných cisteren v kapitole 6.7, a v kapitole 6.8 je zde ustanovení pro zkoušky v mezidobí, které mohou být provedeny až o tři měsíce později. Po další diskusi a hlasování však zatím tento návrh nebyl přijat, ale bude pokračováno v projednávání na jaře 2016;

Sekretariát OTIF připravil nová přechodná ustanovení pro cisterny, která po prověření v pracovní skupině byla v plénu schválena;

Na návrh Lotyšska dochází ke změně zvláštního ustanovení TU 21 a TU 16 z kapitoly 4.3, která řeší výšku ochranného prostředku (vody), včetně přepravy prázdných nevyčištěných cisteren – fosfor žlutý;

Společný návrh Nizozemska a Belgie, který se týká nádrží vybavených ochrannou výstelkou a který vzešel z nehody, na kterou byla zpracována studie, byl pracovní skupinou důkladně diskutován a odložen k dalšímu řešení na jaro 2016;

Návrh Nizozemska na omezení pro schválení vakuově izolovaných cisteren pro přepravu kapalného zemního plynu se týkal norem EN 1251–2: 2000 a EN 13530–2: 2002 + A1: 2004, které byly pracovní skupinou upraveny a takto budou postoupeny CEN k dalšímu řešení.


Novela ADR od 1. ledna 2015 vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv 

 

Dne 20. února 2015 bylo ve Sbírce mezinárodních smluv zveřejněno pod č. 11/2015 Sb.m.s. sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR).

Sdělení informuje o změnách a doplňcích příloh A a B, jež byly vypracovány na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2013 a 2014 a jež vstoupily v platnost dnem 1. ledna 2015, a to, vedle dalších, i pro Českou republiku. Obsažena je nová podoba „Přílohy A“ a „Přílohy B“ ve znění uvedených změn a doplňků, která nahrazuje podobu příloh publikovanou ve Sbírce mezinárodních smluv pod č. 8/2013 Sb.m.s. Pokud není stanoveno jinak, smějí být látky a předměty ADR přepravovány až do 30. června 2015 podle předpisů ADR platných do 31. prosince 2014.

 

 

Jaké změny se dají očekávat v ADR od roku 2017?

 

K prvním projednaným a experty přijatým změnám patří například nové zpracování zvláštních ustanovení 373 a 378 pro detektory ozáření látkami třídy 7, která by se měla objevit v ADN, ADR a RID 2015. Bylo zjištěno, že do detektorů se používají i další plyny, nejen UN 1008 FLUORID BORITÝ.

Pro UN 3499 (v ADN, ADR, RID od roku 2013) KONDENZÁTOR a UN 3508 KONDENZÁTOR ASYMETRICKÝ (do předpisů se dostane od roku 2015) bylo zpracováno renovované ZU 361 a 372, které u těchto zařízení zohledňuje rychlé nabití a vyčerpání energie. Tyto kondenzátory se stále častěji objevují ve vozidlech, například pro rekuperaci energie. Pro jejich používání bylo také vytvořeno přechodné ustanovení.

 

Lahve ze slitin kovů

Pro láhve ze slitin kovů bylo rozhodnuto, že kromě tří ISO norem 11119–1:2002, 11119–2:2002 a 11119–3:2002 platí nová poznámka, že v případě slitin s výstelkou s neomezenou provozní životností musí být tyto lahve po patnácti letech podrobeny kontrole u příslušného orgánu; s touto změnou dochází v oddílu 1.2.1 k zapracování nové definice „životnost výstelky“ pro láhve ze slitin kovů. Jako snad s každou změnou předpisů dojde i tentokrát ke změně pokynu pro balení P 200, který se týká plynů.

 

Nový pokyn pro balení nových UN čísel

V roce 2015 budou do ADN, ADR a RID zařazeny i nové, „adsorbované plyny“. Jedná se o celkem 17 nových UN čísel, pro která bude platit nový pokyn pro balení P 208. Tento pokyn bude od roku 2017 změněn, a to tak, že bude řešit láhve vyrobené před 1. lednem 2016 a po tomto datu. Na návrh Španělska bylo u přemístitelných cisteren doplněno ustanovení (kapitola 6.7) nařizující, aby při kontrole vnitřku a vnějšku cisterny, když byly zjištěny náznaky pro zeslabení stěn, bylo u cisteren zkontrolováno i zeslabení stěn.

 

Změna u MEMU

Další změnou je, že u MEMU (mobilní jednotky přepravující výbušniny – pouze v ADR) se počítá i se společným nakládáním UN 3375 DUSIČNAN AMONNÝ EMULZE, SUSPENZE nebo GEL, proto tato možnost bude zapracována v tabulce pododdílu 7.5.2.1 ADR.

 

Označování třídy 9

Loni byla také zahájena diskuse o označování nebezpečných věcí třídy 9, pro kterou dosud platí jen jedna bezpečnostní značka. Ta však nemůže vhodně označit veškerá nebezpečí, která z těchto nebezpečných látek a předmětů plynou. Tato problematika bude proto řešena i na zasedáních v letošním roce. 

 

Zdroj viz článek v Dopravních novinách zde.


Kontroly ADR v provozovnách se zaměřují i na bezpečnostní poradce

 

V poslední době se výkon státního odborného dozoru ve zvýšené míře zaměřuje na dopravce přepravující nebezpečné věcí podle mezinárodní dohody ADR. Při dohlídce je kontrolováno splnění všech povinností, které jsou v zákoně o silniční dopravě stanoveny pro dopravce přepravující nebezpečné věci. SOD se zaměřuje na činnost bezpečnostního poradce ADR, kterého musí dopravce jmenovat. Bezpečnostní poradce radí podniku v problematice přepravy nebezpečných věcí, aby byla zvýšena její bezpečnost a správnost postupů nejen v případě silničních kontrol či dohlídce v provozovně. Při výkonu SOD je v této souvislosti kontrolováno vlastní jmenování bezpečnostního poradce, jeho odborná způsobilost, vypracování výroční zprávy o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí, osvědčení o školení řidičů ADR a další povinnosti (školení osob podílejících se na přepravě, uchovávání předepsaných dokladů).

 

Zdroj: Dopravní noviny č. 22/2014. Více viz článek zde.


Většina změn platných od roku 2015 je již připravena

 

V současné době je schváleno zhruba 150 stran změn, které musejí být po konečném schválení v květnu a následné notifikaci ve druhém pololetí letošního roku zapracovány do Dohod ADN a ADR i do Řádu RID. Mimo jiné, pokud vše úspěšně projde schvalovacím procesem, členem Úmluvy COTIF a tím i Řádu RID se může stát Pákistán.

 

1.     Do všech částí předpisů budou zapracovány nejnovější odkazy na normy, které mají vztah k nebezpečným věcem. O které se konkrétně jedná, bude možno zjistit až z novely předpisů;

2.     V části 1 byl zapracován nový pododdíl 1.1.3.10, který se týká vynětí z platnosti při přepravě osvětlovacích těles, která obsahují nebezpečné věci;

3.     V novém oddíle 1.1.5, který platí od roku 2013 a týká se platnosti norem vůči ADN/ADR a RID, se zapracuje další odstavec, který upřesňuje, jakých norem se to týká;

4.     V oddíle 1.2.1 Definice dochází k velkému množství změn, které se týkají radioaktivních látek a předmětů. Dále je zde uvedeno, že v této „periodě“ platí 5. vydání GHS,

5.     vydání Příručky zkoušky a kritéria a 18. vydání Vzorových předpisů OSN. Zavádí se rovněž nová definice pro záchranný velký obal;

6.     V přechodných ustanoveních kapitoly 1.6 jsou zapracována nová přechodná ustanovení, která se týkají změn v používání bezpečnostních značek, velkých bezpečnostních značek, značek a označení, které byly přijaty k možným odchylným rozměrům, jež v předpisech doposud platí. Samozřejmě změny, které byly přijaty u cisternových vozů/vozidel, kontejnerů, MEGC atd., se projeví i v nových přechodných ustanoveních, aby stávající cisternové vozy/vozidla, MEGC atd. mohly být používány i nadále. Přechodná ustanovení pro kusy s radioaktivními látkami podle ADR/ADN a RID vydání 2009 a 2011 jsou zpracována v novém pododdílu 1.6.6.3.

7.     Kapitola 2.1 se doplňuje o nový oddíl 2.1.5 Klasifikace starých obalů, prázdných, nevyčištěných, které se nově v předpisech objevují a které se přiřazují k novému UN 3509;

8.     V oddíle 2.2.1 se UN 0503 PLYNOVÉ GENERÁTORY AIRBAGŮ nebo MODULY AIRBAGŮ nebo NAPÍNAČE BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ přejmenovaly na „Bezpečnostní zařízení, pyrotechnická“;

9.     V oddíle 2.2.2 se objevuje nový odstavec s klasifikací „adsorbovaných plynů“, které se v předpisech nově objevují pod novými UN čísly 3511 až 3518;

10.   V pododdíle 2.2.9.3 dochází k nové klasifikaci, např. UN 2212 AZBEST, AMFIBOL, UN 2590 AZBEST, CHRISOTIL, UN 3509 STARÝ OBAL, PRÁZDNÝ, NEVYČIŠTĚNÝ;

11.   V tabulkách A a B, jsou doplněna nová UN čísla ze Vzorových předpisů OSN, dále je zde velká spousta menších či větších změn, které budou patrné z novelizovaného vydání předpisů 2015, v RID po prověrce UIC zůstává zachován sloupec 19 pro spěšniny (přeprava spěšnin na železnici se zatím stále vyskytuje);

12.   V kapitole 3.3 dochází k řadě změn u zvláštních ustanovení. Například u ZU 225 a 594 – pro hasicí přístroje dojde k odchylce od Vzorových předpisů OSN, experti OSN budou požádáni o korekci ustanovení ve Vzorových předpisech OSN. Ruší se ZU 593 u UN 2187 OXID UHLIČITÝ, HLUBOCE ZCHLAZENÝ, KAPALNÝ; mění se ZU 310 – přeprava baterií, které nebyly zkoušeny, například jako prototyp nebo minimální produkční série – viz rovněž úprava pododdílu 2.2.9.2 o odkaz na text ZU 310;

13.   V souvislosti s pododdíly 3.4.7.1 a 3.4.8.1 se diskutovalo o barvě/podkladu značky – zda musí být podklad jen bílý nebo jaká má být barva vnějšího povrchu kusu. Například zda na černém povrchu kusu může být černá značka. Sekretář EHK OSN upozornil, že stejná otázka vzniká například při použití „směrových šipek“, značky „ohrožující životní prostředí“ atd. Proto bylo rozhodnuto předložit toto téma expertům OSN s tím, že o změně se rozhodne na jaře 2014;

14.   V oddíle 5.3.3 „označení pro zahřáté látky“ budou místo ZU 580 použita ustanovení, která jsou ve Vzorových předpisech OSN a v IMDG-Code, tj. ZU 580 se zruší a dále se dořeší kodifikace označení, aby bylo možnou použít při elektronické výměně dat, jak požaduje UIC a IRU

15.   V kapitole 5.4, v písemných pokynech, se u ustanovení o používání výstražné vesty ruší odkaz na normu, jaká by vesta měla být,

16.   Pokud se týká „větrání“ vozů/vozidel s kusy, které obsahují jeden z chladicích prostředků, došlo k přepracování odstavce 5.5.3.3.3. Toto ustanovení nebude platit pro vozidla/vozy, kde kabina řidiče je izolována od nakládacího prostoru (jen pro ADR); Na návrh Německa byla do RID zpracována nová kapitola 7.8 – pro Ro-La ve smíšených vlacích (kombinovaná přeprava osob a nákladní přeprava), která bude možná jen se souhlasem příslušného orgánu a se souhlasem příslušných orgánů všech na dopravě zúčastněných zemí. V této souvislosti dochází v RID i ke změnám pododdílů 1.1.2.2 a 1.1.2.3,

17.   V kapitole 8.5 ADR dochází ke zrušení zvláštního ustanovení S 13, rovněž tak i ve sloupci 19 tabulky A ADR. Zvláštní ustanovení S 5 bude platit pro UN 2908, 2909, 2910 a 2011 a bude také uvedeno pod šestou odrážkou v odstavci 1.1.3.6.2.

Zdroj: Dopravní noviny


Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí

Od července 2013 je k dispozici nejnovější verze „Doporučení pro přepravu nebezpečných věcí, Vzorové předpisy (Rev.18)“. Tato doporučení byla vyvinuta s ohledem na technický pokrok, zapracování nových látek a materiálů, k rozvoji moderních dopravních systémů, a především na základě požadavku zajistit bezpečnost osob, majetku a životního prostředí. Jsou určena všem, kteří se zabývají přepravami nebezpečných věcí. Tyto vzorové předpisy upravují klasifikaci nebezpečných věcí, jejich popis, používání, dále konstrukci, zkoušení a schvalování obalů a cisteren, stejně jako postupy při odesílání, značení, označování, bezpečnostní značky. Toto osmnácté revidované vydání obsahuje řadu nových a novelizovaných ustanovení týkající se, například:

·         klasifikace tuhých oxidačních látek,

·         lithiové baterie (poškozené nebo vadné lithiové baterie, lithiové baterie pro likvidaci nebo recyklaci),

·         asymetrické kondenzátory,

·         vyřazené obaly;

·         dusičnan amonný a radioaktivní materiál,

·         zkoušky plynových zásobníků a zásobníků do palivových článků,

·         značení svazků lahví a použitelnost norem ISO na výrobu tlakových nádob nových nebo provozovaných.

Vzorové předpisy vydala Evropská hospodářská komise OSN a lze je objednat na stránkách http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev18/18files_e.html. Cena je 155 US Dolarů, a je k dispozici verze anglická, francouzská, řecká a španělská. 


Novela ADR od 1. ledna 2013 vyšla ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem Sdělení MZv ČR 8/2013

Změny a doplňky "Přílohy A" a "Přílohy B" vstoupily v platnost na základě článku 14 odst. 3 Dohody ADR dne 1. ledna 2013 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Platnost "Přílohy A" a "Přílohy B" ve znění změn přijatých v letech 2009 a 2010, vyhlášených pod č. 17/2011 Sb. m. s., končí dnem 30. června 2013, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak. Celkové změny příloh ADR byly uveřejněny dne 15. února 2013 Ministerstvem dopravy ve Sbírce mezinárodních smluv, a jsou právně závazné pro subjekty pohybující se na poli přeprav nebezpečných věcí v České republice od 1. ledna 2013. Ucelené platné znění Dohody ADR je ke stažení například na webu MD ČR zde. Některé změny ADR od 1. ledna 2013 jsou k dispozici ke stažení zde ve formátu prezentace.


Povinnost čerpací stanice mít jmenovanou osobu bezpečnostního poradce ADR.

Vzhledem k množícím se dotazům a nejednoznačným výkladům v odborných časopisech se uvádí toto stanovisko MD k problematice DGSA a čerpacích stanic PHM: Pokud je čerpací stanice PHM v přepravním řetězci vedena jako příjemce a je také takto uvedena v přepravním dokladu, pak jmenovanou osobu bezpečnostního poradce dle dohody ADR mít musí. Povinnost bezpečnostního poradce spočívá zejména v poradenství, přípravě výroční zprávy a také v kontrole bezpečnostního plánu. Osoby pracující na čerpací stanici PHM a přicházející do styku s nebezpečnými věcmi dle dohody ADR musejí být proškoleny dle kapitoly 1.3 dohody ADR, jako osoby podílející se na přepravě.


Změny ADR od 1. ledna 2011

Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že na zasedáních Pracovní skupiny pro přepravu nebezpečných věcí Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů v letech 2009 a 2010 byly vypracovány návrhy změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy  B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR). Změny a doplňky „Přílohy A“ a „Přílohy B“ vstoupily v platnost na základě článku 14 odst.  3 Dohody ADR dne 1. ledna 2011 a tímto dnem vstoupily v platnost i pro Českou republiku. Platnost „Přílohy A“ a „Přílohy B“ ve znění změn přijatých v letech 2007 a 2008, vyhlášených pod č. 13/2009 Sb. m. s., končí dnem 30. června 2011, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak. Anglické znění „Přílohy A“ a „Přílohy B“ a jejich překlad do českého jazyka se vyhlašují současně.

 

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2011 Sb. m. s., kterým se ruší sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

 

Změny pro ADR 2011 zahrnují např. 17 nových UN čísel, zcela přepracovanou kapitolu 3.4, změny v písemných pokynech a vzor nového osvědčení o školení řidiče ADR. Pro klasifikaci a označování chemických látek od 1. 12. 2010 a pro směsi od 1. 6. 2015 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, které souvisí s přepravou nebezpečných věcí. Od 1. 1. 2011 nabývá též účinnosti novelizovaný § 15, odst. 11 vyhlášky MD č. 341/2002 Sb., pokud je k připevnění nákladu použita poutací a upínací souprava, musí být v řádném technickém stavu a odpovídat ČSN EN 12195-2, ČSN EN 12195-3, ČSN EN 12195-4. Toto ustanovení výrazně mění legislativní podmínky upevnění nákladu.


Změny písemných pokynů podle ADR 2011 (ke stažení v pdf).

Byla provedena například změna názvu, nově: Písemné pokyny ADR. Dále byly provedeny změny v tabulkách na straně 2 a 3. Na straně 4 je uvedena nová tabulka pro látky ohrožující životní prostředí a zahřáté látky.


Nová evropská legislativa

V Úředním věstníku EU L 13 byla dne 18. ledna 2011 vyhlášeno Rozhodnutí Komise č. 26/2011/EU ze dne 14. ledna 2011, kterým se členské státy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí opravňují k přijetí některých odchylek. Příloha I oddíl I. 3, příloha II oddíl II.3, a příloha III oddíl III.3 směrnice 2008/68/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.


Klasifikace tunelů podle ADR v Německu

V srpnu byl v Německu zveřejněn doplněný seznam tunelů klasifikovaných podle ADR. Jejich seznam včetně kategorie a umístění naleznete zde: tunely ADR.


Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí ADR

Z hlediska správnosti uvedených údajů a jejich úplnosti, je v příloze vyjádření (jehož autorem je Ing. Kahuda) k obsahu a institucím které „Osvědčení o schválení vozidel pro přepravu některých nebezpečných věcí“ (dále jen Osvědčení ADR) vyplňují.


Nová legislativa

V Úředním věstníku EU L 233 byla dne 3. 9. 2010 vyhlášena Směrnice Komise 2010/61/EU ze dne 2. září 2010, kterou se přílohy směrnice EP a Rady 2008/68/ES o pozemní přepravě nebezpečných věcí poprvé přizpůsobují vědeckému a technickému pokroku (Text s významem pro EHP). Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. dnem 23. září 2010 a členské státy uvedou v platnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2011.


Brzdové systémy vozidel EX III, FL, OX a AT

Velmi často se vyskytují dotazy a různé výklady ohledně ustanovení příloh A a B Dohody ADR platných od 1. 1. 2009 z hlediska brzdových systémů vozidel EX III, FL, OX a AT. Nejasnosti jsou zejména proto, že jsou zde v rámci ustanovení oddílu 9.2.3 ADR Brzdový systém uplatňovány i požadavky předpisu EHK 13 resp. Směrnice 71/320/EHS. Vzhledem k závažnosti a složitosti této problematiky se pod záštitou Ministerstva dopravy sešla skupina expertů, jejímž členem byl za Sdružení automobilových dopravců ČESMAD BOHEMIA Ing. Jaromír Kahuda. Expertní skupina vypracovala stanovisko, které máte k dispozici v příloze.

Brzdové systémy (ke stažení v pdf)


Nové aktuální znění Dohody ADR 2009

Ve Sbírce mezinárodních smluv Ministerstva vnitra ČR vyšlo dne 24. března 2009 nové aktuální znění Dohody ADR 2009:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 13/2009

kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků „Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)


Změny povinností ADR od 1. ledna 2009 (jen vybraný výňatek)

 

Jsou nově nahrazeny univerzálními pokyny na bílém podkladu s daným obsahem o 4 stranách, které se nesmí dále upravovat. Policie nebude tolerovat žádné dodatečné úpravy písemných pokynů. Jedná se například o přidávané logo firmy, různá podbarvení, nebo zvýraznění. Tyto pokyny musí poskytnout dopravce osádce vozidla před započetím jízdy v jazyce (jazycích), ve kterém (kterých) je každý člen osádky schopen je přečíst a porozumět jim.  Dopravce musí zajistit, aby každý člen osádky vozidla pokynům porozuměl a byl schopen podle nich správně postupovat. Před započetím jízdy se musí členové osádky vozidla sami informovat o naložených nebezpečných věcech a nahlédnout do písemných pokynů ke zjištění podrobností k činnostem, které je nutno provést v případě nehody nebo nouzové situace.

 

Výbava povinná pro osobní a obecnou ochranu k provádění všeobecných činností a specifických nouzových činností s ohledem na nebezpečí, která musí být při přepravě ve vozidle pro všechna čísla bezpečnostních značek

-       pro každé vozidlo zakládací klín, jehož velikost odpovídá max. hmotnosti vozidla a průměru kol

-       dva stojací výstražné prostředky

-       kapalina pro výplach očí

-       pro každého člena osádky:

fluoreskující výstražná vesta,

přenosná svítilna, pár ochranných rukavic (dle typu látky),

ochrana očí (např. ochranné brýle),

Dodatečná výbava:

-       nouzová úniková maska (jen u tříd 2.3 a 6.1)

-       lopata (jen pro třídy 3, 4.1, 4.3, 8 a 9, nejlépe plastová nebo hliníková)

-       ucpávka kanalizační vpusti (jen pro třídy 3, 4.1, 4.3, 8 a 9)

-       sběrná nádoba z plastu (jen pro třídy 3, 4.1, 4.3, 8 a 9)


Souhlas k používání zápisu „Rozvoz-prodej“

Na základě pododdílu 5.4.1.1.1 odstavec h) Dohody ADR, vydalo MD souhlas k používání zápisu "Rozvoz - prodej" do přepravního dokladu po území ČR a následnému provádění přepravy pod tímto pododdílem. Zveřejnění bylo vydáno v Přepravním a tarifním věstníku číslo 43-44 dne 24. 10. 2007.


Setkání Expertní skupiny k problematice dopravní značky B 19 „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody“

Cílem této expertní skupiny bylo ujednocení názoru na možnost vjezdu prázdné nevyčištěné cisterny ADR do oblasti omezené zákazovou dopravní značkou B 19. Závěr této expertní skupiny je následující: pokud má cisternové vozidlo v přepravním dokladu uvedeno, že je prázdné (např. zápis prázdné cisternové vozidlo, POSLEDNÍ NÁKLAD: UN 1202 …) rozumí se tím, že nepřeváží náklad. Proto je prázdným nevyčištěným cisternám a cisternovým kontejnerům do oblasti ohraničené dopravní značkou B 19 vjezd povolen.

Tento závěr koresponduje s názorem zástupců Ministerstva dopravy a je stanoviskem Odboru silniční dopravy Ministerstva dopravy k problematice zákazové značky B 19.


JAK SE VYVÍJÍ ADR?

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968. Dohoda byla pozměněna protokolem pozměňujícím článek 14 (3), který vstoupil v platnost dne 19. dubna 1985.

Podle článku 2 Dohody nesmějí být nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, přijímány k mezinárodní přepravě, zatímco mezinárodní přeprava jiných nebezpečných věcí je dovolena, pokud jsou splněny podmínky stanovené v příloze A pro dotyčné věci, zejména pokud jde o jejich balení a označování, a podmínky stanovené v příloze B, zejména pokud jde o konstrukci, výbavu a provoz vozidel přepravujících dotyčné věci.

Každá smluvní strana si podle článku 4 Dohody ponechává právo regulovat nebo zakázat vstup nebezpečných věcí na své území z jiných důvodů, než je bezpečnost během přepravy. Smluvní strany si také ponechávají právo dohodnout se dvoustrannými nebo mnohostrannými dohodami, že určité nebezpečné věci, jejichž přeprava je přílohou A zakázána, mohou být na jejich území mezinárodně přepravovány za dodržení určitých podmínek nebo, že nebezpečné věci, jejichž mezinárodní přeprava je podle přílohy A dovolena, mohou být na jejich území přepravovány za méně přísných podmínek, než jsou podmínky uvedené v přílohách A a B.

ADR je členěna do 9 částí a 2 příloh. Přílohy A a B jsou od vstupu v platnost ADR pravidelně pozměňovány a novelizovány. Pracovní skupina pro přepravu nebezpečných věcí WP. 15 Výboru pro vnitrozemskou dopravu EHK OSN rozhodla na svém 51. zasedání (26. - 30. října 1992) restrukturalizovat přílohy A a B na základě návrhu Mezinárodní unie silniční dopravy (IRU). Hlavními cíly bylo učinit předpisy pro uživatele přístupnějšími a jednoduššími.

Nová struktura je konzistentní se Vzorovými předpisy OSN pro přepravu nebezpečných věcí, Mezinárodním předpisem pro námořní dopravu nebezpečných věcí (IMDG Code) a Řádem pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID).

ADR je dohodou mezi státy, a neexistuje tudíž žádný nadnárodní orgán, který by mohl vynucovat jejich dodržování. V praxi jsou silniční kontroly prováděny smluvními stranami ADR a nedodržení jejích ustanovení může vyústit v uložení sankce národními orgány podle jejich vnitrostátních právních předpisů. Vlastní ADR žádné sankce nestanoví.

Dohoda ADR se vztahuje na přepravy prováděné po území nejméně dvou smluvních stran. Kromě toho je třeba připomenout, že v zájmu jednotnosti a volného obchodu v EU byly přílohy A a B Dohody ADR přijaty členskými státy EU jako základ pro právní úpravu silniční přepravy nebezpečných věcí po jejich území a mezi jejich územími. Některé nečlenské státy EU rovněž přijaly přílohy A a B jakožto základ pro řešení bezpečnosti vnitrostátních přeprav nebezpečných věcí.