NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  ECHA: Úvodní pokyny k nařízení CLP    odkaz

  Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)    odkaz

  Vyšla Statistická ročenka České republiky 2018    odkaz

  Nové sdělení MŽP k předávání odpadů mezi mobilními zařízeními    odkaz

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2017    odkaz

  Metodický návod pro řízení vzniku stavebních odpadů a pro nakládání s nimi    odkaz

  Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice - ECHA    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Co přináší novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)   odkaz

  Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti    odkaz

  Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory    odkaz

  Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem (07/2017)    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu    odkaz

  Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2017    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  ZPRÁVA O STAVU LESA 2017    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: ZÁŘÍ


* Vyhláška č. 199/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Datum účinnosti od: 1. září 2019

* Vyhláška č. 200/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 1. září 2019

* Vyhláška č. 216/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 1. ledna 2020


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITY


Jak nakládat s asfaltovými směsmi aneb Kdy je asfalt vedlejším produktem a kdy odpadem?

Vymřelo „děsivé množství“ rostlin, popisuje nová globální studie

Startuje velké sázení stromů. Do pěti let se jich má vysadit na 10 milionů

Chcete vlastní studnu? Připravte se na papírování.

Průmyslové podniky se na znečištění ovzduší podílejí podstatně méně, než se předpokládalo

Poslední aktualizace: 1.10.2019

Bc. Kateřina Březová © 2019

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA