NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2015    odkaz

  Státní program EVVO a EP na léta 2016-2025    odkaz

  Nový metodický pokyn MŽP k identifikačním číslům provozoven    odkaz

  Zajištění ochrany ptáků před úrazy na elektrických vedeních podle ZOPK    odkaz

  Metodika zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z REACH a CLP    odkaz

  Vyšla zpráva o stavu vodního hospodářství v roce 2015    odkaz

  Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Metodika výpočtu PM ze zdrojů znečišťování ovzduší    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Co přináší novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)   odkaz

  Stáhněte si praktické příručky pro třídění kovů a bioodpadu    odkaz

  Likvidace azbestových materiálů ze staveb dle evropských standardů    odkaz

  2015: Klimatická změna vloni citelně zasáhla naše životní prostředí    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Změny v ohlašování do IRZ    odkaz

  NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2016    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  Metodiky péče o dřevomilné brouky    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: BŘEZEN


* Zákon č. 89/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
Datum účinnosti od: 1. dubna 2017

* Vyhláška č. 83/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
Datum účinnosti od: 1. dubna 2017

* Vyhláška č. 72/2017 Sb. o genetických zdrojích zvířat
Datum účinnosti od: 18. března 2017

* Zákon č. 62/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování
Datum účinnosti od: 1. května 2017

* Zákon č. 61/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
Datum účinnosti od: 1. května 2017

* Zákon č. 60/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)
Datum účinnosti od: 18. března 2017


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITY


Dotační program Dešťovka odstartuje v dubnu

Ptákem roku 2017 je datel černý – lékař stromů

Z Česka mizí motýli i vydry. Může za to změna klimatu


Poslední aktualizace: 1.4.2017

Bc. Kateřina Březová © 2017

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA