NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  Zprávy o životním prostředí v krajích 2018    odkaz

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2018    odkaz

  Statistická ročenka 2019    odkaz

  Věstník MŽP 11/2019 (Sdělení o emisních faktorech vyjmenovaných zdrojů)    odkaz

  Zpráva o stavu lesa 2018    odkaz

  Metodický návod pro nakládání a řízení vzniku stavebních odpadů (08/2018)    odkaz

  Vyšel lednový Věstník MŽP (01/2020))    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice - ECHA    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Metodický návod k ohlašování odpadů v zařízeních (10/2019)   odkaz

  Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti    odkaz

  Nakládání s odpady v ČR v roce 2018    odkaz

  Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem (07/2017)    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu    odkaz

  Cirkulární Česko 2    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  Rádce pro zodpovědné vlastníky půdy    odkaz

  Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2018    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: ČERVEN


* Zákon č. 205/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a další související zákony
Datum účinnosti od: 1. května 2020

* Vyhláška č. 264/2020 Sb. o energetické náročnosti budov
Datum účinnosti od: 1. září 2020

* Nařízení vlády č. 277/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 1. července 2020

* Nařízení vlády č. 280/2020 Sb. o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách v platném znění
Datum účinnosti od: 1. července 2020


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITY


ČSOP vyhlašuje Rok orchidejí – a nabízí finanční pomoc na jejich ochranu

Ptákem roku 2020 je jiřička

Obecní systém nakládání s odpady z pohledu nového zákona

Kam s nimi? - Léčiva

Emise oxidu uhličitého z vysychajících vnitrozemských vodních ploch byly podceňovány

Poslední aktualizace: 1.7.2020

Bc. Kateřina Březová © 2020

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA