NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  Metodický návod MŽP k evidenci a ohlašování odpadů v obcích    odkaz

  Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)    odkaz

  Vyšla Statistická ročenka České republiky 2018    odkaz

  Nové sdělení MŽP k předávání odpadů mezi mobilními zařízeními    odkaz

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2017    odkaz

  Metodický návod pro řízení vzniku stavebních odpadů a pro nakládání s nimi    odkaz

  Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice - ECHA    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Co přináší novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)   odkaz

  Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti    odkaz

  Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory    odkaz

  Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem (07/2017)    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu    odkaz

  Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2017    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  ZPRÁVA O STAVU LESA 2017    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: PROSINEC


* Vyhláška č. 281/2018 Sb. kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Datum účinnosti od: 1. ledna 2019

* Vyhláška č. 315/2018 Sb. o strategickém hlukovém mapování
Datum účinnosti od: 20. prosince 2018

* Vyhláška č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
Datum účinnosti od: 1. ledna 2019


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITY


O výhodnou půjčku můžete žádat až do konce roku 2019

Z přírody mizí brouci a ptáci. Zachránit je mají speciální zoostromy

Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?

Stromy pod kontrolou

Umísťování staveb u objektů s nebezpečnými látkami se má zpřísnit

Strategický rámec Česká republika 2030

Poslední aktualizace: 1.1.2019

Bc. Kateřina Březová © 2019

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA