NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  Zprávy o životním prostředí v krajích 2018    odkaz

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2018    odkaz

  Statistická ročenka 2020    odkaz

  Věstník MŽP 11/2019 (Sdělení o emisních faktorech vyjmenovaných zdrojů)    odkaz

  Zpráva o stavu lesa 2018    odkaz

  Metodický návod pro nakládání a řízení vzniku stavebních odpadů (08/2018)    odkaz

  Metodický pokyn k předcházení a snižování světelného znečištění    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice - ECHA    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Metodický návod k ohlašování odpadů v zařízeních (10/2019)   odkaz

  Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti    odkaz

  Nakládání s odpady v ČR v roce 2018    odkaz

  Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem (07/2017)    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu    odkaz

  Metodické pokyny MŽP k nové odpadové legislativě    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  Rádce pro zodpovědné vlastníky půdy    odkaz

  Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2018    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: BŘEZEN


* Vyhláška č. 126/2021 Sb. o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy v platném znění Datum účinnosti od: 1. dubna 2021

* Vyhláška č. 30/2021 Sb. o provedení některých ustanovení zákona o obalech v platném znění
Datum účinnosti od: 16. února 2021

* Vyhláška č. 44/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
Datum účinnosti od: 1. března 2021

* Zákon č. 50/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 1. dubna 2021


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITY


Český svaz ochránců přírody (ČSOP) vyhlašuje rok 2021 Rokem vážek

Novela vodního zákona upravuje opatření proti suchu

Zelených střech je v České republice proti roku 2015 dvojnásobek

Evropská komise: Budoucnost české ekonomiky je v zeleni. Obrazně i doslova

Poslední aktualizace: 1.4.2021

Bc. Kateřina Březová © 2021

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA