NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  ECHA: Úvodní pokyny k nařízení CLP    odkaz

  Nejvýznamnější změny v posuzování vlivů na životní prostředí (EIA)    odkaz

  Vyšla Statistická ročenka České republiky 2018    odkaz

  Nové sdělení MŽP k předávání odpadů mezi mobilními zařízeními    odkaz

  Zpráva o životním prostředí České republiky 2017    odkaz

  Metodický návod pro řízení vzniku stavebních odpadů a pro nakládání s nimi    odkaz

  Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Průvodce týkající se bezpečnostních listů a scénářů expozice - ECHA    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Co přináší novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)   odkaz

  Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti    odkaz

  Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory    odkaz

  Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem (07/2017)    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Sdělení komise o technických pokynech pro klasifikování odpadu    odkaz

  Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2017    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  ZPRÁVA O STAVU LESA 2017    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: ČERVENEC


* Vyhláška č. 130/2019 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem v platném znění
Datum účinnosti od: 1. června 2019

* Nařízení vlády č. 146/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Datum účinnosti od: 1. července 2019


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITY


Odpadové zákony jsou v meziresortním připomínkovém řízení

Česko potřebuje 10 milionů stromů, pomoci má společná iniciativa

Pokud někdo doma spaluje odpad, existuje metoda, jak mu to prokázat?

Umísťování staveb u objektů s nebezpečnými látkami se má zpřísnit

SOVAK ČR: Novela zákona o ochraně ovzduší je významná i pro vodohospodáře

O výhodnou půjčku můžete žádat až do konce roku 2019

Poslední aktualizace: 1.8.2019

Bc. Kateřina Březová © 2019

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA