NÁRODNÍ LEGISLATIVA

    NÁRODNÍ LEGISLATIVA                                                   Připravované předpisy ČR v ŽP        Projednávané tisky v Senátu ČR           HLAVNÍ STRÁNKA

ODBORNÉ NOVINKY (ke stažení) - AKTUALITY


  Novela stavebního zákona – územní řízení s posouzením EIA (§ 94a – 94i)    odkaz

  Státní program EVVO a EP na léta 2016-2025    odkaz

  Nový metodický pokyn MŽP k identifikačním číslům provozoven    odkaz

  Zásadní novela zákona o požární ochraně od 1. srpna 2017    odkaz

  Metodika zajištění efektivní kontroly povinností vyplývajících z REACH a CLP    odkaz

  Nové nařízení k nebezpečné vlastnosti odpadů - HP 14 „ekotoxický"    odkaz

  Kam odevzdat vysloužilé pneumatiky?    odkaz

  Kde a jak skladovat žíraviny    odkaz

  Zařazení objektu podle zákona o prevenci závažných havárií    odkaz

  Tipy pro uživatele chemických látek na pracovišti    odkaz

  Metodika výpočtu PM ze zdrojů znečišťování ovzduší    odkaz

  Chemická bezpečnost a podnikání - práva a povinnosti dle REACH a CLP    odkaz

  Co přináší novela vyhlášky č. 294/2005 Sb. (č. 387/2016 Sb.)   odkaz

  Nákup a skladování chemických látek a směsí ve společnosti    odkaz

  Likvidace azbestových materiálů ze staveb dle evropských standardů    odkaz

  Informace MŽP k nakládání s odpadním stavebním polystyrenem (07/2017)    odkaz

  Výstražné symboly CLP - nový stručný průvodce od ECHA    odkaz

  Změny v ohlašování do IRZ    odkaz

  NÁRODNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 2016    odkaz

  Jak hospodařit s dešťovou vodou na soukromém pozemku    odkaz

  Prodej chemických směsí po 1. 6. 2017    odkaz

RADY A NÁVODY - JAK ŽÍT A PODNIKAT EKOLOGICKY UDRŽITELNÝM A EKONOMICKY ÚSPORNÝM ZPŮSOBEM


5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.


6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).


7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích.

NOVINKY V LEGISLATIVĚ: ZÁŘÍ


* Zákon č. 299/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Datum účinnosti od: 1. prosince 2017


ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V ČR - AKTUALITYVideo: Jak může Česko lépe chránit životní prostředí

Podporují Češi opatření na zmírnění a přizpůsobení se změně klimatu?

Místo rozpadlých hal sportoviště nebo byty. Odstraňování brownfieldů podporuje několik fondů

Jaká taška je lepší: papírová nebo plastová?

Ptákem roku 2017 je datel černý – lékař stromů


Poslední aktualizace: 1.10.2017

Bc. Kateřina Březová © 2017

kontakt  | AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA