IntegrovanÝ registr znečištění – IRZ

 

 

  Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Nařízení EP a Rady (ES) č. 166/2006, kterým se zřizuje evropský registr úniků a přenosů znečišťujících látek a kterým se mění směrnice Rady 91/689/EHS a 96/61/ES

ü  Zákon č. 25/2008 Sb. o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů v platném znění)


 

·       zpracování posouzení podniku z hlediska plnění povinnosti evidence a ohlašování sledovaných látek

·       zpracování dokumentovaného postupu v oblasti evidence a ohlašování sledovaných látek a jeho provedení

·       zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti  

·       zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku ohlašování sledovaných látek, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·       podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·       výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti ohlašování sledovaných látek, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

·       provedení analýzy druhů a množství sledovaných látek v provozech podniku