Integrated Pollution Prevention and Control IPPC

   

Integrované povolení – IPPC

 

  Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a omezování znečištění v platném znění

ü  Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění)

 


 

·    zpracování žádosti o udělení integrovaného povolení

·    zpracování žádosti (ohlášení) o změny stávajícího integrovaného povolení

·    poradenství při určování nejlepší dostupné techniky (BAT) podle referenčních dokumentů pro jednotlivá odvětví (BREF)

·    podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Integrovaný registr právních a jiných požadavků)

·    zajištění školení zaměstnanců v dané oblasti

·    zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku Integrovaného povolení, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·    výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti plnění podmínek Integrovaného povolení, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění