Environmentální právní audit
Ekologický audit souladu s právními požadavky (Compliance Audit)

Audit souladu s právními požadavky je nezávislé posouzení podniku nebo společnosti s cílem identifikovat nesoulad s relevantní environmentální legislativou. Compliance Audit je užitečným nástrojem pro management podniku k plnění právních požadavků a k eliminaci či snížení rizika správních řízení či sankcí ze strany státních orgánů. V rámci Compliance Auditu lze rovněž posoudit environmentální programy podniku a plnění korporátních požadavků, případně navrhnout další zlepšení v oblasti ochrany životního prostředí nad rámec právních povinností.

Zahrnuje posouzení dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí, vyhodnocení případných nesouladů s platnou legislativou v oblasti životního prostředí, identifikaci a vyhodnocení významných aspektů činností, výrobků a služeb ve vztahu k životnímu prostředí, určení nejzávažnějších aspektů ve vztahu k životnímu prostředí, stanovení priorit opatření k nápravě nevyhovujícího stavu, návrh postupu nápravných opatření, návrhy systému řízení podniku z hlediska ochrany životního prostředí.
Ekologický audit
Environmental audit

Posouzení ekologické zátěže a ekologických závazků. Využívá se při posouzení vhodnosti investičního záměru (budování infrastruktury, průmyslových zón, průmyslových objektů, apod.), při změně vlastnických vztahů k nemovitostem (významný podklad při prodeji, nákupu a dalších formách transformace nemovitostí ve vztahu k dřívějším činnostem).

Zahrnuje: zhodnocení dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí, zhodnocení předchozího využití území z pohledu možné ekologické zátěže, využití archivních leteckých snímků, průzkum ekologické zátěže pozemků a objektů, posouzení stávajících ekologických závazků, návrh finančního ohodnocení případných ekologických závazků a ekologické zátěže, návrh nápravných opatření.
Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA