Environmentální právní audit 

 

Hodnocení souladu s legislativou v oblasti životního prostředí, environmentálního chování podniku, apod. Zahrnuje: posouzení dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí, vyhodnocení případných nesouladů s platnou legislativou v oblasti životního prostředí, identifikaci a vyhodnocení významných aspektů činností, výrobků a služeb ve vztahu k životnímu prostředí, určení nejzávažnějších aspektů ve vztahu k životnímu prostředí, stanovení priorit opatření k nápravě nevyhovujícího stavu, návrh postupu nápravných opatření, návrhy systému řízení podniku z hlediska ochrany životního prostředí.

 

·         prověření všech dokumentů organizace z hlediska platné legislativy ČR a EU,

·         prověření organizace z hlediska aktivní aplikace legislativních požadavků v praxi

·         prověření požadavků zainteresovaných stran ve vztahu k životnímu prostředí,

·         prověření činností organizace vůči jednotlivým složkám životního prostředí (znečištění ovzduší, znečištění vod, nakládání s odpady a obaly, s chemickými látkami a přípravky, s látkami závadnými vodám, závažné havárie, IRZ apod.)

·         vypracování registru právních a jiných požadavků pro organizaci z hlediska životního prostředí v případě zájmu podniku 

·         výsledkem auditu je Zpráva z EPA

 

 

Struktura EPA:

 

1) znalost legislativních a jiných požadavků (prověření a uvědomění si těchto znalostí)

2) aktualizace legislativních a jiných požadavků

3) prověření dokumentace organizace z hlediska promítnutí legislativních požadavků

4) prověření aktivní aplikace legislativních požadavků v praxi

5) prověření zpětné vazby mezi praxí, legislativou a dokumentací

 

 


 

Ekologický audit (environmental audit)

 

Posouzení ekologické zátěže a ekologických závazků. Využívá se při posouzení vhodnosti investičního záměru (budování infrastruktury, průmyslových zón, průmyslových objektů, apod.), při změně vlastnických vztahů k nemovitostem (významný podklad při prodeji, nákupu a dalších formách transformace nemovitostí ve vztahu k dřívějším činnostem).

 

Zahrnuje: zhodnocení dodržování platných právních předpisů v oblasti životního prostředí, zhodnocení předchozího využití území z pohledu možné ekologické zátěže, využití archivních leteckých snímků, průzkum ekologické zátěže pozemků a objektů, posouzení stávajících ekologických závazků, návrh finančního ohodnocení případných ekologických závazků a ekologické zátěže, návrh nápravných opatření.