Vyhotovení oznámení, dokumentací a posudků EIA / SEA

Hodnocení vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí a zdraví obyvatel ve smyslu zákona 100/2001 Sb.
v platném znění

Číslo autorizace: 41320/ENV/07 ze dne 8. 6. 2007 vydané MŽP ČR prodloužené aktuálním Rozhodnutím MŽP ČR pod č. j. MZP/2022/710/2242 ze dne 16. června 2022 až do dne 20. června 2027.

Předmět posuzování vlivů záměru na životní prostředí

Předmětem posuzování podle tohoto zákona jsou
a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy,
b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty a nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d); tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,
h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

Reference:

„Recyklační zařízení pro využívání odpadů kategorie ostatní na území skládky inertních odpadů k. ú. Nelahozeves“ pod č. STC851
Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

„Zařízení ke sběru a skladování odpadů k. ú. Žatec“ pod č. ULK460
Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

„Změna č. 3 k územnímu plánu obce Radíč“ pod č. STC353P
posouzení – dokumentace SEA

„Rekonstrukce stavebnin Braškov“ pod č. STC439P
Oznámení podlimitního záměru EIA podle přílohy č. 3a k zákonu

„Víceúčelová hala k. ú. Braškov“ pod č. STC497P
Oznámení podlimitního záměru EIA podle přílohy č. 3a k zákonu

„Dostavba a nástavba administrativní budovy s garážemi - Praha 4-Záběhlice“ pod č. PHA851P
Oznámení podlimitního záměru EIA podle přílohy č. 3a k zákonu

„Nadzemní nádrž Bencalor na naftu, k. ú. Mělník“ pod č. STC1279
Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

„Skladová zóna Mstětice II“ pod č. STC1206
Posudek EIA podle přílohy č. 5 k zákonu

„Skladování a manipulace s kapalnými hnojivy (DAM 390) a LTO v areálu ZZN Polabí a.s. v k.ú. Měšice u Prahy“ pod č. STC1570
Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

„Skladování a manipulace s kapalným hnojivem (DAM 390) v areálu ZZN Polabí a.s. v k.ú. Mělník“ pod č. STC1604
Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

„Recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů v Kladně“ pod č. STC1821
Oznámení a dokumentace EIA podle přílohy č. 3 a č. 4 k zákonu

„Terénní úpravy pozemku ppč. 1215 k.ú. Havraň - rekultivace bývalé pískovny v Havrani zavezením inertními materiály“ pod č. ULK955
Dokumentace EIA podle přílohy č. 4 k zákonu

„Drůbežárna Cítov - navýšení stávající projektované kapacity o odchovnu slepic“ pod č. STC2250
Oznámení a dokumentace EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA