Zpracování oznámení, dokumentací a posudků EIA - SEA

(Hodnocení vlivu záměrů a koncepcí na životní prostředí a zdraví obyvatel ve smyslu zákona 100/2001 Sb. v platném znění)

 

Číslo autorizace: 41320/ENV/07 ze dne 8. 6. 2007 vydané MŽP ČR

 


Dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění:

 

1) OZNÁMENÍ

 

a) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí vždy,

b) změny záměru uvedeného v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii I, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání a nejedná-li se o změny podle písmene a); tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

c) záměry uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II a změny těchto záměrů, pokud změna záměru vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhne příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena, nebo které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, zejména pokud má být významně zvýšena jeho kapacita a rozsah nebo pokud se významně mění jeho technologie, řízení provozu nebo způsob užívání; tyto záměry a změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

d) podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

e) změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

f) záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

g) změny záměru, které by podle závazného stanoviska příslušného úřadu vydaného podle § 9a odst. 6 mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

h) části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

 

2) DOKUMENTACE

v rozsahu přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění

pokud je požadována, viz výše

 

3) POSUDKY

v rozsahu přílohy č. 5 k zákonu č. 100/2001 Sb. v platném znění

pokud je požadován, viz výše

 

4) Vyhodnocení SEA pro územně plánovací dokumentaci podle přílohy č. 1 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon):

Rámcový obsah vyhodnocení vlivů územního plánu na životní prostředí pro účely posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (Část A vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území)

 


Reference:

 

„Recyklační zařízení pro využívání odpadů kategorie ostatní na území skládky inertních odpadů k. ú. Nelahozeves“ pod č.  STC851

Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC851

 

„Zařízení ke sběru a skladování odpadů k. ú. Žatec“ pod č. ULK460

Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=ULK460

 

„Změna č. 3 k územnímu plánu obce Radíč“

posouzení – dokumentace SEA

http://eia.cenia.cz/sea/up/detail.php?id=STC353P

 

„Rekonstrukce a změna využití statku k. ú. Braškov“ pod č. STC439P

Oznámení podlimitního záměru EIA podle přílohy č. 3a k zákonu

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=STC439P

 

„Víceúčelová hala k. ú. Braškov“ pod č. STC497P

Oznámení podlimitního záměru EIA podle přílohy č. 3a k zákonu

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=STC497P

 

Dostavba a nástavba administrativní budovy s garážemi - Praha 4-Záběhlice“ pod č. PHA851P

Oznámení podlimitního záměru EIA podle přílohy č. 3a k zákonu

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_podlimitni&id=PHA851P

 

„Nadzemní nádrž Bencalor na naftu, k. ú. Mělník“ pod č. STC1279

Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1279

 

„Skladová zóna Mstětice II“ pod č. STC1206

Posudek EIA podle přílohy č. 5 k zákonu

http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=STC1206      

 

Skladování a manipulace s kapalnými hnojivy (DAM 390) a LTO v areálu ZZN Polabí a.s. v k.ú. Měšice u Prahy“ pod č. STC1570                                    

Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1570

 

„Skladování a manipulace s kapalným hnojivem (DAM 390) v areálu ZZN Polabí a.s. v k.ú. Mělník“ pod č. STC1604

Oznámení EIA podle přílohy č. 3 k zákonu

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1604

 

„Recyklační středisko stavebních a demoličních odpadů v Kladně“ pod č. STC1821

Oznámení a dokumentace EIA podle přílohy č. 3 a č. 4 k zákonu

http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_STC1821

 

„Terénní úpravy pozemku ppč. 1215 k.ú. Havraň - rekultivace bývalé pískovny v Havrani zavezením inertními materiály“

Dokumentace EIA podle přílohy č. 4 k zákonu

https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK955