Zajištění výkonu funkce externího bezpečnostního poradce pro podnik
(externí DGSA)

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují přepravu (včetně pouze překládky) nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

KAŽDÝ příjemce, přepravce nebo odesilatel nebezpečných věcí, je povinen v souladu s § 22 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění ustanovit bezpečnostního poradce ADR, pokud nespadá do některé z výjimek. Tato povinnost se nevztahuje na podniky (podle kap. 1.8.3.2 ADR):

Protože výklad ustanovení ADR 1.8.3.2 b) může být velmi diskutabilní, stanovilo Ministerstvo dopravy ČR, že na území České republiky bude akceptováno pouze písmeno a) výše zmíněného ustanovení. Totéž stanoví vyhláška č. 478/2000 Sb. v platném znění.

Bezpečnostní poradce provádí:

Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky, a opatřeními v mezích příslušných činností, výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností, v souladu s platnými předpisy, a co nejbezpečnějším způsobem.

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti: Poradce má také povinnost sledovat tyto činnosti a postupy:

Kdykoli během přepravy, nakládky nebo vykládky prováděné dotčeným podnikem postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí, zajistí poradce po shromáždění všech potřebných informací vypracování zprávy o nehodě pro vedení podniku nebo pro místní orgán veřejné správy.

Služby poskytované samostatně mimo rámec funkce externího bezpečnostního poradce:
Poslední aktualizace: 1. 11. 2021
Bc. Kateřina Březová © 2021
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA