Zajištění výkonu funkce externího bezpečnostního poradce (externí DGSA)

Podle Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí - Dohody ADR

 


 

Dle § 22 zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě v platném znění je povinen ustanovit bezpečnostního poradce KAŽDÝ příjemce, přepravce nebo odesilatel nebezpečných věcí, pokud nespadá do některé z výjimek podle Dohody ADR: 

· Odesilatel

Podnik, který odesílá nebezpečné věci buď pro sebe, nebo pro třetí stranu. Pokud je přeprava prováděna na základě přepravní smlouvy, odesílatelem je odesílatel uvedený v této přepravní smlouvě.

· Příjemce

Příjemce uvedený v přepravní smlouvě. Jestliže příjemce určí třetí osobu v souladu s ustanoveními platnými pro přepravní smlouvu, je tato osoba považována za příjemce ve smyslu ADR. Pokud je přeprava prováděna bez přepravní smlouvy, podnik, který přebírá nebezpečné věci, se považuje za příjemce.

 

Každý podnik, jehož činnosti zahrnují přepravu (včetně pouze překládky) nebezpečných věcí, nebo s touto přepravou související operace balení, nakládky, plnění nebo vykládky nebezpečných věcí, musí jmenovat jednoho nebo více bezpečnostních poradců, odpovědných za pomoc při zabránění rizikům při těchto činnostech s ohledem na osoby, majetek a životní prostředí.

 

Tato povinnost se nevztahuje na podniky (podle kap. 1.8.3.2 ADR):

 

a)   jejichž činnosti se týkají množství, která jsou v každé dopravní jednotce menší než meze (limity) stanovené v kap. 1.1.3 (vynětí z platnosti), kap. 1.1.3.6 (podlimitní přeprava), kap. 2.2.7.1.2 (radioaktivní látky třídy 7), kap. 3.3 (zvláštní ustanovení pro vynětí z platnosti) a kap. 3.4 (přeprava v omezeném množství)

 

b)    jejichž hlavní nebo vedlejší činností nejsou přeprava nebo související nakládka nebo vykládka nebezpečných věcí, ale které se příležitostně zabývají vnitrostátní přepravou nebo související nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí představující jen velmi malé nebezpečí nebo riziko znečištění

             

Protože výklad ustanovení ADR 1.8.3.2 b) může být velmi diskutabilní, stanovilo Ministerstvo dopravy ČR, že na území České republiky bude akceptováno pouze písmeno a) výše zmíněného ustanovení. Totéž stanoví vyhláška č. 478/2000 Sb. v platném znění.

 


 

Bezpečnostní poradce provádí:

 

·         analýzu skutečného stavu společnosti (úvodní audit)

·         doporučení změn oproti stávajícímu stavu

·         zpracování povinné výroční zprávy pro vedení podniku a orgán veřejné správy

·         informační a poradenský servis po telefonu (3 – 5 hod měsíčně)

·         kontrolní audit (minimálně dvakrát za rok)

·         zpracování firemní směrnice ADR

·         zpracování zpráv o mimořádných událostech

·         návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR

·         proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů

 

Hlavním úkolem poradce, při zachování odpovědnosti vedoucího podniku, je snažit se všemi vhodnými prostředky, a opatřeními v mezích příslušných činností, výše uvedeného podniku usnadnit provádění těchto činností, v souladu s platnými předpisy, a co nejbezpečnějším způsobem.

 

S přihlédnutím k činnostem podniku má poradce zejména tyto povinnosti:

a)        dohlížet na dodržování všech předpisů pro přepravu nebezpečných věcí

b)        radit společnosti při operacích souvisejících s přepravou nebezpečných věcí

c) připravit výroční zprávu pro vedení společnosti o činnostech podniku týkajících se přepravy nebezpečných věcí, výroční zpráva se musí uchovávat po dobu min. 5 let a musí být k dispozici kontrolním orgánům

 

Poradce má také povinnost sledovat tyto činnosti a postupy:

a)        postupy pro dodržování předpisů upravujících zařazování nebezpečných věcí určených k přepravě

b)        postup podniku při pořizování dopravních prostředků s ohledem na respektování všech zvláštních požadavků souvisejících s přepravou nebezpečných věcí

c)         kontroly zařízení užívaného při přepravě, nakládce a vykládce nebezpečných věcí

d)        vlastní školení zaměstnanců podniku a vedení záznamů o tomto školení

e)        uplatňování vhodných nouzových postupů v případě jakékoli nehody nebo mimořádné události, která může nepříznivě ovlivnit bezpečnost přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí

f)         analýzy a vypracovávání zpráv týkajících se vážných nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů zjištěných během přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí (uplatňování vhodných opatření k zamezení opakování nehod, mimořádných událostí nebo závažných porušení předpisů)

g)        dodržování právních předpisů a zvláštních požadavků spojených s přepravou nebezpečných věcí, týkajících se volby a využití subdodavatelů nebo jiných třetích osob

h)        ověřování, že zaměstnanci účastnící se přepravy, nakládky nebo vykládky nebezpečných věcí mají k dispozici podrobné pracovní postupy a pokyny

i)         zavádění opatření ke zvýšení informovanosti o nebezpečích spojených s přepravou, nakládkou nebo vykládkou nebezpečných věcí

j)         uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit, aby v dopravních prostředcích byly k dispozici doklady a bezpečnostní výbava, které musí doprovázet přepravu, a aby byly v souladu s předpisy

k)        uplatňování kontrolních postupů s cílem zajistit dodržování předpisů pro nakládku a vykládku

l)          existenci bezpečnostního plánu uvedeného v pododdílu 1.10.3.2., pokud je potřeba ho mít

 

Kdykoli během přepravy, nakládky nebo vykládky prováděné dotčeným podnikem postihne nehoda osoby, majetek nebo životní prostředí, zajistí poradce po shromáždění všech potřebných informací vypracování zprávy o nehodě pro vedení podniku nebo pro místní orgán veřejné správy.

 


Služby poskytované samostatně mimo rámec funkce externího bezpečnostního poradce:

 

- analýza skutečného stavu společnosti (audit) a doporučení změn oproti stávajícímu stavu
- zpracování firemní směrnice ADR
- proškolení zaměstnanců společnosti zúčastněných na přepravě a manipulaci s nebezpečnými věcmi z problematiky ADR a souvisejících předpisů
- návrh a pomoc při aplikaci bezpečnostních plánů dle 1.10 ADR
- jiné zprávy a vyjádření vyžádaná objednavatelem:


        a) netýkající se problematiky přeprav nebezpečných věcí
        b) týkající se přepravy nebezpečných věcí, ale nepředepsaných dohodou ADR