CHEMICKÉ LÁTKY a CHEMICKÉ SMĚSI (CHLS)

 

      Podle platné národní a evropské legislativy:

 

ü  Zákon č. 350/2011 Sb. chemický v platném znění

ü  Nařízení EP a Rady č. 1907/2006/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (proces REACH)

ü  Nařízení EP a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006

ü  Nařízení EP a Rady (EU) č. 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek

ü  Nařízení EP a Rady č. 850/2004 o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 79/117/EHS

ü  Nařízení EP a Rady (EU) č. 528/2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání

 


·         zpracování dokumentovaného postupu v oblasti nakládání s chemickými látkami a směsmi, jejich vývozu či dovozu

·         zajištění školení zaměstnanců o nakládání s CHLS (zvláště nebezpečnými)

·         aktualizace bezpečnostních listů pro uživatele nebezpečných CHLS (podle REACH/CLP)

·         zpracování podnikové Směrnice o nakládání s CHLS

·         vedení evidence chemických látek a směsí dle platné legislativy

·         zajištění správného označení míst nakládání s CHLS dle platné legislativy

·         zajištění kontroly balení, označování, a nakládání s CHLS dle platné legislativy – CLP (GHS)

·         poradenství při skladování CHLS (zvláště hořlavých) podle platné legislativy

·         zpracování provozního řádu pro sklady pohonných hmot, hořlavých kapalin a tuhých maziv, pro sklady CHLS

·         vypracování písemných pravidel pro nakládání s nebezpečnými CHLS klasifikovanými jako vysoce toxické, toxické, žíravé nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R- větou 60 neb 61 a zajištění projednání těchto zásad s orgány státní správy a samosprávy

·         zpracování kompletní dokumentace dle požadavků právních předpisů (také do Integrovaného registru znečištění)

·         poradenská činnost včetně zpracování ekonomické analýzy v oblasti nakládání s CHLS

·         zastoupení společnosti při jednání se správními a kontrolními orgány činnými v úseku nakládání CHLS, včetně vypracování odborných podkladů pro tato jednání

·         podávání informací o nových právních požadavcích (viz také Registr právních a jiných požadavků)

·         výkon pravidelné kontrolní činnosti v oblasti nakládání s CHLS, provádění písemných zpráv o zjištěných skutečnostech a v případě zjištění závad navržení nápravných opatření k jejich odstranění

·         poradenství a zajištění povinností pro následného uživatele CHLS z hlediska REACH a CLP

·         poradenství a zajištění plnění požadavků při nakládání s perzistentními organickými znečišťujícími látkami, biocidy a pesticidy