Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)                                 HLAVNÍ STRÁNKA    KONTAKT

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE


    

   Písemné pokyny ADR 2017

   Přeprava odpadů dle ADR

   Zákazy a povolené věci dle ADR

   ADR a čerpací stanice

   Lithiové baterie podle ADR

    Nouzové únikové masky

    Přeprava v omezeném množství

   Nebezpečné tunely

LEGISLATIVA

v přepravě nebezpečných věcí po silnici


Poslední právní předpisy EU vydané v přepravě nebezpečných věcí po silnici

ZÁKLADNÍ OBSAH DOHODY ADR

ADR je členěna do 9 částí a do 2 příloh A a B


Zvláštní mnohostranné dohody

Podle článku 4, odstavce 3 ADR se mohou příslušné orgány smluvních stran dohodnout přímo mezi sebou, že určité přepravy po jejich území se budou dočasně provádět odchylně od předpisů ADR, za podmínky, že tím není snížena bezpečnost. Z tohoto důvodu Dohoda ADR umožňuje uzavírat tzv. zvláštní mnohostranné dohody. Výše uvedený seznam zvláštních mnohostranných dohod je přehled všech platných dohod v České republice uzavřených dle oddílu 1.5.1 Dohody ADR.

Text uvedených mnohostranných dohod v originálních jazycích a přehled států, které k těmto dohodám přistoupily, je možno nalézt na internetové adrese: www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm


Úmluva CMR o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě

Poslední aktualizace: 1.8.2019

Bc. Kateřina Březová © 2019

AUTORSKÁ PRÁVA VYHRAZENA