Bc. Kateřina Březová

Poradce v oblasti ochrany životního prostředí


Rok 2023 - 16leté výročí poradenství

Externí ekolog   Externí bezpečnostní poradce ADR   Environmentální (právní) audit

Semináře a školení   EMS podle norem řady ISO 14 001

Posuzování vlivů záměrů a koncepcí na životní prostředí - EIA/SEA

Hodnocení rizik ekologické újmy   Registr právních a jiných povinností

Oblasti poradenství

Nakládání s odpady

Nakládání s obaly

Chemické látky a směsi

Ochrana ovzduší

Vodní hospodářství - závadné látky vodám

Prevence závažných havárií

Integrovaný registr znečištění - IRZ

Integrované povolení - IPPC

Hlášení v oblasti OŽP do ISPOP

Dobrovolné environmentální aktivity

Ochrana přírody a krajiny - ochrana půdy

PRÁVO v ochraně životního prostředí

Ochrana veřejného zdraví
Poslední aktualizace: 17. ledna 2023
Bc. Kateřina Březová © 2023
VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA
Aktuality